Hiệu ứng giá cả (price effect) là ảnh hưởng do sự thay đổi giá cả đối với lượng cầu về một hàng hoá gây ra. Xem hình 65.