1. Khái quát về Nghị định 43/2018/NĐ-CP

Ngày 12/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Nghị định áp dụng đối với các đối tượng: Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải, Cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được giao sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Nghị định quy định 05 nguyên tắc:

- Mọi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải đều được Nhà nước giao cho đối tượng quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phải tuân theo cơ chế thị trường, có hiệu quả; Nhà nước khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực của xã hội để duy trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải;

- Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, những tài sản có nguy cơ chịu rủi ro cao do thiên tai, hỏa hoạn và nguyên nhân bất khả kháng khác được quản lý rủi ro về tài chính thông qua bảo hiểm hoặc công cụ khác theo quy định của pháp luật; 

- Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phải bảo đảm công khai, minh bạch; được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Về phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, Nghị định nêu rõ, việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thực hiện theo các phương thức sau đây: Giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản trực tiếp tổ chức khai thác tài sản; cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải; chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Về nguồn thu từ khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm: Phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; tiền thu từ giá sử dụng, giá dịch vụ theo quy định của pháp luật; tiền thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Nghị định này trong trường hợp cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản.

Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản nêu trên thì cơ quan được giao quản lý tài sản thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định; không phải lập Đề án khai thác tài sản trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải thuộc phạm vi quản lý phục vụ mục đích công cộng, không áp dụng các phương thức khai thác tài sản quy định nêu trên trên cơ sở đề nghị của cơ quan được giao quản lý tài sản.

Nghị định cũng quy định về hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm: thu hồi tài sản, điều chuyển tài sản, bán tài sản, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh lý tài sản, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Hồ sơ giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những gì?

Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm những giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 7 Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, cụ thể như sau:

- Hồ sơ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm: 

+ Hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Nghị định 43/2018/NĐ-CP và pháp luật có liên quan;

+ Báo cáo kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Điều 28 Nghị định 43/2018/NĐ-CP

+ Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2018/NĐ-CP

- Cơ quan được giao quản lý tài sản chịu trách nhiệm:

+ Lập hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý;

+ Quản lý, lưu trữ đầy đủ hồ sơ về tài sản thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 43/2018/NĐ-CP.

 

3. Một số hạn chế trong quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Qua quá trình áp dụng Nghị định 43/2018/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cấp. Cụ thể,  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN) của địa phương chưa được quy định; chưa có quy định cụ thể việc tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được hình thành từ dự án sử dụng vốn nhà nước, được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đồng thời, các quy định cần phải bổ sung, làm rõ việc quản lý, sử dụng  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải do đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân quản lý; do đối tượng khác (thuộc các bộ, ngành khác ngoài Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng) quản lý ...

Ngoài ra, việc khai thác  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải chưa phản ánh hết tính chất đặc thù của từng loại tài sản (chủ yếu hiện nay vẫn thực hiện theo phương thức trực tiếp tổ chức khai thác tài sản, cho thuê quyền khai thác) dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện và chưa thực sự phát huy được hiệu quả nguồn lực tài chính từ khai thác tài sản công này.

Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải theo một số hình thức (như sử dụng  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; bán tài sản) không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hiện nay.

Một số loại tài sản không còn nhu cầu sử dụng hoặc thay đổi quy hoạch loại ra khỏi danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải nhưng chưa có cơ chế để thực hiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý. Một số loại tài sản trong quá trình thực hiện xử lý cần phải có ý kiến của đối tượng bị ảnh hưởng có liên quan; thiếu cơ chế để chuyển đổi đối tượng và phương thức giao tài sản cho đối tượng quản lý.

Việc kế toán, báo cáo  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải chưa được đầy đủ và kịp thời; việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải chưa được quan tâm thực hiện, dẫn đến chưa có thông tin để tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác  tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong điều kiện nguồn Ngân sách Nhà nước còn có hạn.

Để tham khảo thêm thông tin về vấn đề này, quý khách hàng có thể tìm hiểu tại bài viết: Thủ tục giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải của Luật Minh Khuê.

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về  Hồ sơ giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những gì mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!