1. Quy định về thực hiện thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải 

Thực hiện thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải là một quy trình cụ thể và quan trọng, được điều chỉnh cụ thể dưới các quy định của Điều 10 của Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH. Các quy định này tập trung vào vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, từ chủ tàu đến cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo rằng mọi sự cố tai nạn lao động hàng hải được ghi nhận và báo cáo một cách kịp thời và đầy đủ.

Theo quy định của Điều 10 Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH, trách nhiệm chính của chủ tàu đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện thống kê và báo cáo tai nạn lao động. Đối với những tai nạn lao động mà thuyền viên phải nghỉ việc từ một ngày trở lên, chủ tàu phải tổ chức thống kê tình hình theo mẫu sổ thống kê được quy định cụ thể. Mẫu sổ thống kê này được chỉ định tại Phụ lục I của Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH.

Bên cạnh việc tổ chức thống kê, chủ tàu cũng có trách nhiệm báo cáo các vụ tai nạn lao động hàng hải định kỳ, cụ thể là sau mỗi 6 tháng và sau mỗi năm. Thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 05 tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. Báo cáo này phải tuân thủ theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH. Phương tiện gửi báo cáo có thể bao gồm trực tiếp, fax, đường bưu điện hoặc thư điện tử.

Các cảng vụ hàng hải có nhiệm vụ tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng hải trên địa bàn quản lý của họ. Họ cũng phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng hải về Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo một năm. Báo cáo này cũng phải tuân thủ theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng hải trên toàn quốc từ các báo cáo được gửi từ các cảng vụ hàng hải. Họ cũng phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng hải về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 25/01 năm sau đối với báo cáo một năm. Điều này giúp Bộ các cơ quan liên quan có cái nhìn toàn diện về tình hình tai nạn lao động hàng hải trên cả nước, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và cải thiện

 

2. Khi có khiếu nại tố cáo thì thực hiện điều tra lại tai nạn lao động hàng hải như thế nào?

Việc thực hiện điều tra lại các vụ tai nạn lao động hàng hải khi có khiếu nại tố cáo là một quy trình phức tạp và quan trọng, được điều chỉnh một cách chi tiết dưới các quy định của Điều 12 trong Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH. Các quy định này đặc biệt chú trọng vào việc bảo đảm quy trình pháp lý công bằng và minh bạch, đồng thời tôn trọng quyền lợi của cả người khiếu nại và các bên liên quan.

Theo quy định của Điều 12 Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH, việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động hàng hải được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo, cụ thể là theo Điều 17 của Nghị định 39/2016/NĐ-CP. Quy trình này được thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố biên bản Điều tra tai nạn lao động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn khiếu nại hoặc tố cáo, cơ quan có thẩm quyền phải thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động để xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự và thẩm quyền được quy định tại Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo. Trong trường hợp người khiếu nại hoặc tố cáo không đồng ý với kết quả giải quyết ban đầu, họ có quyền tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành điều tra lại theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 35 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 bằng cách thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động để tiến hành điều tra lại vụ tai nạn.

Đoàn Điều tra lại tai nạn lao động cấp tỉnh và cấp trung ương đều phải được cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Kết luận của Đoàn Điều tra lại cấp trung ương được coi là kết luận cuối cùng và có hiệu lực pháp lý. Đồng thời, biên bản Điều tra tai nạn lao động ban đầu sẽ mất hiệu lực pháp lý khi biên bản Điều tra lại được công bố.

Việc thực hiện điều tra lại các vụ tai nạn lao động hàng hải là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự minh bạch, công bằng để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan được tôn trọng và bảo vệ

 

3. Trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng khi trên tàu xảy ra tai nạn lao động hàng hải?

Trên tàu, chủ tàu và thuyền trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và xử lý mọi tình huống tai nạn lao động hàng hải một cách kịp thời và hiệu quả. Căn cứ vào quy định chi tiết trong Điều 9 của Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH, các trách nhiệm của họ khi xảy ra tai nạn lao động hàng hải bao gồm:

Kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn là trách nhiệm hàng đầu của chủ tàu và thuyền trưởng. Họ phải tổ chức các biện pháp cấp cứu ngay lập tức để giảm thiểu tổn thất và cứu sống người bị nạn.

Khai báo tai nạn lao động hàng hải theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 37/2018/TT-BLĐTBXH là bước quan trọng để thông tin về tai nạn được ghi nhận và xử lý một cách chính xác.

Giữ nguyên hiện trường tai nạn là yêu cầu cơ bản, đặc biệt đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng như tai nạn gây tử vong hoặc gây thương tích nặng. Việc này giúp bảo đảm rằng các dấu vết và bằng chứng quan trọng không bị mất đi trong quá trình điều tra.

Cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn cho Đoàn điều tra tai nạn lao động là trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng. Họ phải hợp tác hoàn toàn với quá trình điều tra để đảm bảo rằng mọi thông tin được xác minh và xử lý đúng cách.

Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải là bước quan trọng để điều tra và phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn. Chủ tàu và thuyền trưởng phải đảm bảo rằng quy trình này được thực hiện một cách minh bạch và công bằng.

Thông báo đầy đủ thông tin liên quan về tai nạn lao động hàng hải tới tất cả thuyền viên của tàu là bước quan trọng để đảm bảo mọi người có đủ thông tin và đồng thuận trong quá trình xử lý vụ việc.

Thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra tai nạn lao động, bao gồm cả việc điều tra lại, là một phần quan trọng của quá trình này. Chủ tàu và thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm tài chính và hợp tác hoàn toàn với quá trình thanh toán này.

Thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả do tai nạn gây ra là trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng. Họ phải đảm bảo rằng mọi vấn đề liên quan được giải quyết một cách công bằng và hiệu quả.

Xử lý những người có lỗi trong vụ tai nạn là một phần quan trọng của quá trình điều tra và giải quyết vụ việc. Chủ tàu và thuyền trưởng phải đảm bảo rằng những biện pháp xử lý được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Như vậy, vai trò và trách nhiệm của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc xử lý tai nạn lao động hàng hải là rất quan trọng và đòi hỏi sự cẩn trọng và sự chuyên nghiệp cao. Điều này đảm bảo rằng mọi tình huống tai nạn được xử lý một cách kịp thời và công bằng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan

 

Bài viết liên quan: Trách nhiệm phòng ngừa tai nạn lao động hàng hải và bệnh nghề nghiệp

Khi quý khách hàng còn có thắc mắc về những quy định pháp luật liên quan đến bài viết hay những thắc mắc khác, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn