1. Hồ sơ sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Mặc dù lĩnh vực kinh tế hợp tác đã có đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương, nhưng hoạt động của nhiều hợp tác xã vẫn chưa đạt được mức độ phát triển mong muốn và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Nhằm giải quyết tình trạng này, một số địa phương đã chọn lựa giải pháp sáp nhập các hợp tác xã, nhằm tận dụng lợi thế chung và tìm kiếm hướng đi mới, cơ hội mở rộng phát triển về quy mô hoạt động của hợp tác xã sau quá trình sáp nhập. Mặc dù lĩnh vực kinh tế hợp tác đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế địa phương, nhưng nhiều hợp tác xã vẫn gặp khó khăn và chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để khắc phục tình trạng này, một số địa phương đã lựa chọn sáp nhập hợp tác xã nhằm tận dụng lợi thế chung, tạo ra cơ hội mới và mở rộng phát triển về quy mô hoạt động của hợp tác xã sau quá trình sáp nhập.

Các tài liệu cơ bản cần thiết trong quá trình thực hiện thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

- Bản sao chứng thực cá nhân hợp lệ của người được ủy quyền, nếu áp dụng.

- Bản sao chứng thực cá nhân hợp lệ của người có thẩm quyền đăng ký.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết với tổ chức nộp hồ sơ, điều này bao gồm việc nhận kết quả sau quá trình nộp hồ sơ.

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Danh sách thành viên của hợp tác xã hoặc hợp tác xã viên của liên hiệp hợp tác xã.

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát và các kiểm sát viên.

- Nghị quyết của đại hội đồng thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 

2. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quy trình và thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ hồ sơ này bao gồm các loại giấy tờ và tài liệu như đã phân tích trước đó. Đây là bước quan trọng đối với việc làm việc với cơ quan có thẩm quyền. Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, phải nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Chi tiết như sau:

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập sẽ lập phương án sáp nhập và trình đại hội thành viên để quyết định cuối cùng. Đại hội thành viên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản quyết định sáp nhập này cho các chủ nợ, tổ chức và cá nhân liên quan.

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập sẽ tổ chức cuộc họp, đàm phán, thương lượng về phương án sáp nhập. Các nội dung chính bao gồm xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xử lý nguồn lao động của hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, cũng như các vấn đề khác liên quan đến sáp nhập.

- Sau khi hoàn tất thủ tục sáp nhập, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã sẽ nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư, nơi mà hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã đó đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin của liên hiệp hợp tác xã sẽ được tiếp nhận để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã. Quá trình này chỉ diễn ra khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Hồ sơ phải bao gồm đầy đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.

- Thông tin của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã phải được kê khai đầy đủ trong giấy tờ, hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký cũng cần được cung cấp.

- Phải nộp đủ các khoản phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Người có thẩm quyền tiến hành thủ tục đăng ký cần có bản sao hợp lệ của một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân như căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam (nếu là công dân Việt Nam), hộ chiếu nước ngoài hoặc các loại giấy tờ khác được xác định là có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (nếu là công dân nước ngoài). Trong trường hợp thực hiện thủ tục ủy quyền, cần bổ sung các giấy tờ như: bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân như thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam (nếu là công dân Việt Nam), hộ chiếu nước ngoài hoặc các loại giấy tờ khác được xác định là có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (nếu là công dân nước ngoài), bản sao hợp lệ của hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ phải nhận kết quả, và văn bản ủy quyền cho các cá nhân thực hiện hoạt động nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ để xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Xử lý hồ sơ. Trong trường hợp phát hiện hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp đăng ký theo quy định của pháp luật, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ ràng nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký. Người đăng ký được cấp một thời gian là 03 ngày làm việc để thực hiện sửa đổi, bổ sung, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi lại toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trong trường hợp hồ sơ đã đáp ứng đủ điều kiện, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho người nộp hồ sơ. Thời gian cấp giấy chứng nhận là 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sẽ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký cũ cho Phòng đăng ký kinh doanh.

 

3. Quyết định sáp nhập hợp tác xã được thông qua khi nào?

Trước tiên, theo quy định của Điều 32 trong Luật hợp tác xã năm 2023, đại hội thành viên được ủy quyền với các quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, đại hội thành viên có thẩm quyền quyết định về việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, phá sản, hoặc giải thể hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 34 của Luật hợp tác xã năm 2023, các quyết định quan trọng sẽ được đại hội thành viên thông qua thông qua biểu quyết, khi có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt đồng tình. Các nội dung bao gồm:

- Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ.

- Quyết định về chia tách, sáp nhập, giải thể, hợp nhất, hoặc phá sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Do đó, để thông qua quyết định về việc sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cần có sự đồng thuận của ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt tại đại hội thành viên.

Bài viết liên quan: Tổ chức lại pháp nhân. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức của pháp nhân.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Hồ sơ, thủ tục sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!