Hóa đơn quản lý tiền mặt (CASH MANAGEMENT BILL) là công cụ chi trả nợ ngắn hạn thường được phát hành có kỳ đáo hạn lên tới 50 ngày bởi Kho bạc Mỹ, như công cụ thay thế cho giấy nợ kho bạc hay tín phiếu kho bạc. Các hóa đơn quản lý tiền mặt được bán cho các nhà đầu tư thị trường tiền tệ theo nhiễu đồng tiền, tối thiểu là 1 triệu USD. Các hóa đơn này được phát hành nhằm trang trải thiếu hụt tiền mặt tạm thời, ví dụ trước kỳ hạn thu thuế, như 15 tháng tư hay 15 tháng sáu.