Hội đồng (BOARD) là phòng giao dịch chứng khoán; cũng áp dụng cho hội đồng quản trị của một công ty. Vì thế, “on the Board” có nghĩa là trên Thị trườngchứng khoán hoặc một ủy viên thuộc hội đồng quản trị.

The trading room of an exchange; also applies to the board of directors of a corporation. Thus, on the Board means on the Exchange, or on a Board of Directors - a member of the Directorate.