Như vậy nếu hiện tại giờ tôi đựợc điều động sang làm việc tại văn phòng sở công thương thì tôi có được chuyển thành công chức hoặc được đặc cách xét tuyển công chức mà không phải qua thi tuyển hay không ?

Kính mong luật sự giải đáp giúp tôi.

 

Luật sư trả lời:

Theo thông tin bạn đưa ra thì: "Ngày 1/10/2011 tôi thi tuyển viên chức tai trung tâm xúc tiến thương mại và tôi có quyết định hết thời gian tập sự kể từ ngày 30/10/2012" - có nghĩa tại thời điểm hết ngày 30/10/2012 bạn mới kết thúc thời gian tập sự tại đơn vị. Tuy nhiên khi kết thúc thời gian tập sự có thể bạn sẽ được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hoặc có thể bạn sẽ bị chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, cụ thể:

"Điều 24. Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự 

1. Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

2. Đơn vị sử dụng viên chức đề nghị người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú."

Do đó, sau khi kết thúc thời giann tập sự bạn có phải là viên chức hay không chúng tôi không thể xác định được.

Giả sử sau khi kết thúc thời gian tập sự tại đơn vị bạn được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì khi bạn có nhu cầu chuyển sang công chức thì bạn phải đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Điều 58 Luật Viên chức năm 2010, cụ thể:

"Điều 58. Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết điều này."

Việc chuyển đổi từ viên chức qua công chức mà không phải thi tuyển thì bạn cần đáp ứng điều kiện: Đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ 05 năm trở lên

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về chuyển đổi viên chức sang công chức, gọi:   1900.6162  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quyết định sai luật mà cấp trên vẫn thực hiện thì cấp dưới có liên đới chịu trách nhiệm không?

>> Xem thêm:  Cán bộ, công chức, viên chức có được mua cổ phần trong công ty cổ phần không ?