1. Khái quát về chi phí đầu tư xây dựng

Chi phí đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, được biết đến như là chi phí đầu tư công trình xây dựng, đề cập đến toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, hoặc mở rộng một công trình xây dựng. Trong phạm vi chi phí đầu tư xây dựng, có thể liệt kê các khoản chi phí như: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng, cũng như các khoản chi phí khác.

Chi phí đầu tư xây dựng có thể được biểu thị qua các chỉ tiêu tổng mức đầu tư của dự án trong từng giai đoạn khác nhau, bao gồm giai đoạn lập dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc dự án khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Chi phí đầu tư trong xây dựng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, bởi vì nó bao gồm nhiều thành phần chi phí khác nhau. Tuy nhiên, có thể xác định 04 yếu tố chính ảnh hưởng đến chi phí đầu tư trong xây dựng, đó là thiết kế của dự án, tiến độ thi công, vật liệu xây dựng và nhà thầu thi công. Bằng cách nhận biết những yếu tố chính này, ta có thể xem xét các biện pháp cụ thể nhằm giảm chi phí đầu tư thông qua việc điều chỉnh các yếu tố này.

 

2. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì?

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là một ước tính về số tiền cần chi trả cho các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc đầu tư xây dựng. Các dịch vụ tư vấn này bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cung cấp kiến thức chuyên môn, thông tin, phân tích, đánh giá, đề xuất và hướng dẫn về các khía cạnh liên quan đến việc đầu tư và quản lý dự án xây dựng.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng có thể được tính dựa trên một số phương pháp khác nhau, phù hợp với từng loại dự án và yêu cầu cụ thể. Thông thường, chi phí này được xác định bằng cách đưa ra một tỷ lệ phần trăm hoặc một mức giá cố định dựa trên tổng mức đầu tư của dự án.

Tuy nhiên, định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô và phạm vi của dự án, cũng như sự phức tạp và đặc thù của nhiệm vụ tư vấn. Để đảm bảo tính chính xác và hợp lý, việc xác định định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thường được thực hiện thông qua quy trình đấu thầu hoặc thương thảo giữa chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn.

 

3. Các căn cứ xác định chi phí tư vấn

Chi phí tư vấn trong lĩnh vực xây dựng có thể được xác định dựa trên hai yếu tố chính sau đây:

- Loại công trình: Các loại công trình khác nhau trong ngành xây dựng có các yêu cầu và đặc điểm riêng, do đó, chi phí tư vấn cũng được xác định dựa trên loại công trình đó. Quy định hiện hành đưa ra căn cứ để xác định giá trị tương ứng và liên hệ với công việc tư vấn cần thực hiện.

- Cấp công trình: Các công trình có cấp độ khác nhau, ví dụ như công trình quốc phòng, an ninh, công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đối với các công trình đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, cũng có quy định riêng để xác định chi phí tư vấn tương ứng. Theo quy định này:

 • Chi phí tư vấn của các công trình quốc phòng, an ninh được xác định dựa trên định mức chi phí tư vấn của các loại công trình tương ứng trong lĩnh vực xây dựng. Nếu công trình quốc phòng, an ninh có mục đích xây dựng tương tự các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thì chi phí tư vấn sẽ được xác định theo các định mức chi phí tương ứng. Do đó, căn cứ vào mục đích thực tế của công trình xây dựng, chúng ta có thể xác định chi phí tư vấn theo loại và cấp công trình.
 • Đối với công trình hàng không (trừ khu bay), chi phí tư vấn được xác định theo định mức chi phí tư vấn của công trình dân dụng tương ứng. Điều này có nghĩa là chi phí tư vấn cũng được đảm bảo theo tính chất tương ứng của công trình dân dụng có mục đích xây dựng tương tự.

Qua đó, việc xác định chi phí tư vấn trong lĩnh vực xây dựng được căn cứ vào loại và cấp công trình, đồng thời tuân thủ các quy định và định mức hiện hành để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

 

4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

Theo quy định tại Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 15/10/2021, việc áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được hướng dẫn theo các quy định sau đây:

 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, được viết tắt là chi phí tư vấn, được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị, hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.
 • Chi phí tư vấn được xác định theo từng loại công trình và cấp công trình theo quy định hiện hành. Đối với công trình quốc phòng, an ninh, chi phí tư vấn sẽ được xác định theo định mức của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng. Còn đối với công trình hàng không (trừ khu bay), chi phí tư vấn sẽ được xác định theo định mức của loại công trình dân dụng.
 • Định mức chi phí tư vấn ban hành tại Thông tư 12 chưa bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài sẽ được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng cách lập dự toán, nhưng tối đa không quá 15% của chi phí tư vấn theo định mức ban hành tại Thông tư 12.
 • Trong trường hợp cần lập thêm hồ sơ tư vấn theo các quy chuẩn quốc tế hoặc lập các báo cáo riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài, chi phí cho các công việc này sẽ được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với nội dung yêu cầu của từng công việc.
 • Trong trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn, sẽ nhân các hệ số điều chỉnh này với định mức chi phí tư vấn ban hành.
 • Trường hợp thuê cá nhân hoặc tổ chức tư vấn để thực hiện một số công việc tư vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, chi phí thuê cá nhân hoặc tổ chức tư vấn sẽ được xác định dựa trên dự toán phù hợp với nội dung và phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện.

Thông tư 12/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

 

5. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài

Đối với các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến yếu tố nước ngoài, việc lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài là một yêu cầu bắt buộc. Trong trường hợp này, chi phí tư vấn phải bao gồm cả các hoạt động liên quan đến việc lập hồ sơ này. Thông tư 12 đang quy định các chi phí để thực hiện các yêu cầu công việc và thủ tục trong nước. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về tổng quan các chi phí có thể phát sinh trong thực tế, chúng ta có thể xem xét những điểm sau đây:

Chi phí tư vấn được xác định dựa trên định mức ban hành tại Thông tư 12, tuy nhiên, chưa bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Các quy định này chỉ áp dụng để xác định chi phí tư vấn cho các hoạt động trong nước. Do đó, yêu cầu lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài cũng là một yêu cầu bắt buộc và phải được xác định chi phí tư vấn tương ứng.

Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài được bổ sung vào tổng chi phí tư vấn. Trong đó, chi phí thực tế được xác định thông qua lập dự toán, tuy nhiên, tối đa không vượt quá 15% của chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư 12. Quy định này giúp kiểm soát và đảm bảo rằng chi phí tư vấn thực tế không chênh lệch quá lớn so với quy định pháp luật.

Có một số trường hợp phát sinh chi phí, bao gồm:

 • Trường hợp cần lập thêm hồ sơ tư vấn: Việc lập thêm hồ sơ tư vấn làm tăng chi phí thực tế. Yêu cầu này được áp dụng theo thông lệ quốc tế để đảm bảo chất lượng hoạt động tư vấn. Hoặc cần lập thêm hồ sơ do yêu cầu báo cáo riêng từ nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài. Trong các trường hợp phát sinh này, chi phí cho các công việc này được xác định thông qua dự toán phù hợp với nội dung yêu cầu của từng công việc. Điều này đảm bảo tính phù hợp và hợp lý giữa các bên và thực hiện đầy đủ.
 • Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn: Trường hợp này dẫn đến biến đổi chi phí tư vấn. Để xác định chi phí thực tế, các hệ số điều chỉnh được nhân với định mức chi phí tư vấn. Điều này giúp xác định giá trị chi phí tương ứng.
 • Trường hợp thuê cá nhân hoặc tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng: Trong trường hợp này, các cá nhân hoặc tổ chức tư vấn đảm nhận các công việc cụ thể. Cần xác định chi phí thuê cá nhân hoặc tổ chức tư vấn thông qua dự toán phù hợp với nội dung và phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện. Điều này đảm bảo tính tương thích và hoàn thành công việc tư vấn chất lượng trong thực tế.

Việc hiểu rõ các chi phí có thể phát sinh trong thực tế giúp đảm bảo tính chính xác và hợp lý của chi phí tư vấn trong các dự án đầu tư xây dựng liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Công ty Luật Minh Khuê rất mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích, nhằm đảm bảo tính pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng có thể đang đối diện với nhiều vấn đề pháp lý phức tạp hoặc có những câu hỏi cần được giải đáp một cách rõ ràng.

Để giúp quý khách hàng giải quyết những vấn đề này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 19006162. Bằng cách liên hệ với chúng tôi, quý khách hàng sẽ được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và cung cấp những giải đáp thắc mắc đầy đủ. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý. Xin chân thành cảm ơn!