1. Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn là gì?

Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn là một tài liệu ghi lại thông tin chi tiết về các hóa đơn đã được tổ chức hoặc cá nhân sử dụng, phát hành hoặc nhận trong một khoảng thời gian nhất định cho đến thời điểm quyết toán hóa đơn. Bảng kê chi tiết hóa đơn được lập để tạo ra một bản tổng hợp chi tiết và chính xác về tất cả các hóa đơn mà tổ chức hoặc cá nhân đã sử dụng, phát hành hoặc nhận. Nó giúp trong việc quản lý và kiểm soát hóa đơn, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết cho quá trình quyết toán hóa đơn, báo cáo thuế và các hoạt động kế toán liên quan. Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn được sử dụng để thực hiện các công việc quan trọng sau:

- Bảng kê này cung cấp thông tin chi tiết về các hóa đơn đã được sử dụng, phát hành hoặc nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Thông tin này được sử dụng để tính toán số thuế phải nộp cho cơ quan thuế trong quá trình quyết toán thuế hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Bảng kê giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xác định số thuế và báo cáo thuế.

- Bảng kê chi tiết hóa đơn là một công cụ quan trọng để kiểm tra và kiểm soát việc sử dụng hóa đơn của tổ chức hoặc cá nhân. Qua bảng kê này, có thể kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các thông tin hóa đơn, đối chiếu với các báo cáo kế toán và các tài liệu khác để đảm bảo tính toàn vẹn và đúng đắn của quy trình kế toán.

- Bảng kê chi tiết hóa đơn cung cấp dữ liệu quan trọng cho việc lập báo cáo tài chính của tổ chức hoặc cá nhân. Thông tin từ bảng kê này được sử dụng để xác định các khoản thu, chi, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc báo cáo tài chính theo các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán quốc tế.

- Bảng kê chi tiết hóa đơn cung cấp một bản tổng hợp để đối chiếu với các báo cáo khác và giám sát quá trình sử dụng hóa đơn của tổ chức hoặc cá nhân. Nó giúp xác định sự phù hợp và đồng nhất trong việc ghi nhận và xử lý các giao dịch, đảm bảo tuân thủ các quy định và quy trình nội bộ, và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sử dụng hóa đơn.

=> Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn là một công cụ quan trọng trong quản lý tài chính. Nó giúp tổ chức hoặc cá nhân theo dõi và kiểm soát thông tin liên quan đến các hóa đơn đã phát hành hoặc nhận. Bằng cách ghi nhận số lượng hóa đơn, ngày phát hành, ngày quyết toán, số tiền và trạng thái thanh toán của mỗi hóa đơn, bảng kê này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính liên quan đến hóa đơn. Qua việc sử dụng bảng kê chi tiết hóa đơn, tổ chức hoặc cá nhân có thể kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên các hóa đơn, theo dõi quá trình thanh toán, tổng hợp số tiền đã chi trả và số tiền còn phải thanh toán. Điều này giúp đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và chính xác trong việc quyết toán và quản lý tài chính liên quan đến hóa đơn.

 

2. Nội dung trong bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

Nội dung trong bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn bao gồm các thông tin chi tiết về từng hóa đơn đã được sử dụng, phát hành hoặc nhận. Dưới đây là chi tiết nội dung cần có trong bảng kê:

- Số thứ tự (STT): Gán số thứ tự duy nhất cho mỗi hóa đơn trong bảng kê để thuận tiện theo dõi và xác định.

- Ngày phát hành hóa đơn: Ghi lại ngày tháng năm phát hành của mỗi hóa đơn.

- Số hóa đơn: Ghi số hóa đơn để định danh và phân biệt các hóa đơn với nhau.

- Tên đơn vị phát hành hóa đơn: Ghi rõ tên đơn vị đã phát hành hóa đơn đó.

- Tên đơn vị nhận hóa đơn: Ghi rõ tên đơn vị đã nhận hóa đơn nếu có.

- Số tiền: Ghi số tiền được ghi trên hóa đơn, bao gồm cả giá trị hàng hoá/dịch vụ và thuế (nếu có).

- Loại hóa đơn: Ghi rõ loại hóa đơn, ví dụ: hóa đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, hóa đơn VAT, hóa đơn thuế GTGT,...

- Tình trạng hóa đơn: Ghi rõ tình trạng hiện tại của hóa đơn, ví dụ: đã sử dụng, chưa sử dụng, đã thanh toán, chưa thanh toán,...

- Ghi chú: Cung cấp thông tin bổ sung, ghi chú liên quan đến các hóa đơn, ví dụ: thông tin về khách hàng, nội dung giao dịch,...

  Bảng kê chi tiết hóa đơn giúp tổ chức, cá nhân theo dõi và quản lý thông tin chi tiết về các hóa đơn đã được sử dụng, phát hành hoặc nhận. Nó đóng vai trò quan trọng trong quyết toán thuế, kiểm tra và kiểm soát việc sử dụng hóa đơn, lập báo cáo tài chính và đối chiếu thông tin với các báo cáo kế toán khác. Nội dung chi tiết trong bảng kê giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến quản lý và sử dụng hóa đơn.

 

3. Mẫu BK02/QT-HĐG - Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

>>> Tải ngay: Mẫu BK02/QT-HĐG: Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách hàng nội dung về Mẫu BK02/QT-HĐG - Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn chi tiết như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CHI TIẾT HOÁ ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HOÁ ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty ABC

Mã số thuế: 123456789

Các loại hóa đơn chưa được sử dụng: Hóa đơn xuất khẩu, Hóa đơn nhập khẩu

STT Tên loại hóa đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu hóa đơn Số lượng Từ số Đến số
I Hóa đơn giá trị gia tăng HDGT001 HDGT001-0001 100,000 1 100,000
             
II Hóa đơn đăng ký tiếp tục sử dụng HDKTT001 HDKTT001-0001      

Cơ quan thuế chuyển đến (trường hợp chuyển địa điểm):

123 Nguyễn Văn A, Quận B, Thành phố C

Ngày 01 tháng 07 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn. Bảng kê này ghi nhận thông tin về các loại hóa đơn chưa được sử dụng, bao gồm tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn, số lượng, từ số và đến số. Ngoài ra, bảng cũng cung cấp phần thông tin về cơ quan thuế chuyển đến trong trường hợp chuyển địa điểm. Qua bảng kê này, tổ chức hoặc cá nhân có thể kiểm tra và đối chiếu thông tin về hóa đơn chưa sử dụng, từ đó đảm bảo việc sử dụng hóa đơn trong quá trình kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Việc lập bảng kê chi tiết hóa đơn này rất quan trọng và cần được thực hiện đúng quy trình. Đồng thời, nó cũng là một phần trong quy trình quyết toán hóa đơn, giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng hóa đơn

Quý khách hàng có nhu cầu thì tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh Khuê: Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới 2023

Công ty Luật Minh Khuê gửi đến quý khách hàng nội dung về Mẫu BK02/QT-HĐG - Bảng kê chi tiết hóa đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hóa đơn. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!