1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Theo khoản 1 điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, khái niệm bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Phân loại bảo hiểm xã hội

Có 03 loại bảo hiểm xã hội chính: Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ sung và hưu trí bổ sung.

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyên gồm các chế độ:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

- Bảo hiểm hưu trí bổ sung:

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Quyền và trách nhiệm của người lao động khi đóng bảo hiểm:

Người lao động có quyền và trách nhiệm khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Quyền của người lao động:

1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

c) Thông qua người sử dụng lao động.

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người lao động:

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

- Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động cần lưu ý quyền và trách nhiệm sau

Quyền của người sử dụng lao động:

- Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động:

- Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

- Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

- Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định của Luật bảo hiểm xã hội đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

- Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định.

3. Các lợi ích của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi.

Lợi ích của bảo hiểm xã hội bắt buộc:

– Hưởng thời gian và chế độ khi bản thân hoặc con ốm đau.

– Hưởng thời gian và chế độ khi thai sản, sinh con.

– Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi.

– Hưởng chế độ tai nạn lao động, chế độ bệnh nghề nghiệp.

– Hưởng chế độ lương hưu.

– Hưởng chế độ trợ cấp mai táng, hưởng tiền tuất.

Lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người tham gia tự lựa chọn mức đóng và được Nhà nước hỗ trợ:

Ưu điểm đầu tiên của việc tham gia BHXH tự nguyện chính là người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình (khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Theo Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH tự nguyện, mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập làm căn cứ đóng là:

- Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

- Mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Bên cạnh đó còn được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH với từng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo các mức như 10%, 25%, 30% (theo Điều 14 Nghị định số 134/2015).


Được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già:

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại mục 1 chương IV Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể điều kiện hưởng lương hưu của người lao động vào năm 2021 là nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (theo khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung bởi diểm c khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019).

Cũng theo căn cứ trên, nếu người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ngoài ra, lương hưu còn được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH nên người tham gia BHXH tự nguyện khi về hưu hưởng lương cũng được hưởng lợi khi mức lương hưu tăng theo năm.

Trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất:

Người đang tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Về trợ cấp mai táng, người lao động có thời gian đóng BHXH từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu khi chết thì người lo mai táng sẽ nhận được một khoản trợ cấp. Mức trợ cấp bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người theo quy định trên chết.

Về trợ cấp tuất, người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức hưởng được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.


Được cấp thẻ BHYT trong thời gian hưởng lương hưu:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội, người đang được hưởng lương hưu sẽ được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT). Vì vậy, người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu còn được cấp thẻ BHYT miễn phí.

4. Hồ sơ xin xin xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội

Người lao động:
Phần này không có trong quy định của BHXH nhưng là bước phải làm tại đơn vị để đơn vị làm căn cứ đề nghị.
Người lao động làm Đề nghị cấp xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN gửi đơn vị để đơn vị làm căn cứ để làm công văn đề nghị cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN. Đề nghị nêu rõ Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH và mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì.

Đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cấp xác nhận tham gia cho người lao động
Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, trong đó nêu rõ
– Nội dung đề nghị cấp cho cá nhân nào: Họ tên, Ngày sinh, Mã số BHXH.
– Mục đích: nêu rõ mục đích đề nghị cấp xác nhận để làm gì? (để mua nhà ở xã hội, để cấp chứng chỉ nghề dược, để cấp VISA, để nhập hộ khẩu,…)
Đơn vị nộp Văn bản đề nghị này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (1 cửa) hoặc Bưu chính công ích giống như nộp hồ sơ giấy Báo giảm lao động và Xác nhận sổ.

Trong thời hạn xử lý, Cơ quan BHXH sau khi xác nhận sẽ gửi Xác nhận cho đơn vị tại 1 cửa hoặc Dịch vụ Bưu chính công ích (phù hợp với hình thức đã nộp hồ sơ).

5. Trả lời câu hỏi

Tuy nhiên, anh A này tham gia đóng BHXH mới đc 1 năm và chưa ký vào sổ BHXH thì nghỉ việc, k quay lại lấy sổ. Tại thời điểm hiện tại, anh A quay lại cty tôi làm việc và đã có sổ BHXH khác, nhưng sổ cũ kia tại cty tôi đã trả lại bên BHXH và BHXH đã hủy sổ đó từ 2010. Để tạo điều kiện cho anh A, bên tôi vẫn còn lưu giữ các tài liệu mà anh A tham gia 1 năm tại cty tôi để nối quá trình này sang sổ mới. Bên công ty bảo hiểm có yêu cầu đơn vị tôi viết 1 công văn xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm tại đơn vị. Vì nội dung khá dài dòng nên tôi muốn nhờ cty luật minh khuê hướng dẫn viết công văn sao cho câu văn súc tích, ngắn gọn mà vẫn đủ nội dung ?

Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

CÔNG TY... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.............tháng.............năm............

Kính gửi: CÔNG TY BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN....

Trước hết, Công ty....xin gửI tới quý cơ quan lời chào trân trọng và xin trình bày một việc như sau:

Năm 2016, anh A đã ký hợp đồng làm việc và làm việc tại công ty của chúng tôi năm 2006. Trong thời gian đó, anh A đã đóng bảo hiểm được 1 năm. Nhưng sau đó, anh A đã nghỉ việc mà chưa ký vào sổ BHXH (tại thời điểm năm 2006). Sau khi anh A nghỉ việc, công ty chúng tôi đã trả lại bên quý công ty và bị hủy vào năm 2010. Thời điểm hiện tại anh A đã quay lại công ty của chúng tôi làm việc và có sổ BHXH mới. Tuy nhiên, công ty chúng tôi vẫn còn lưu giữ các tài liệu để chứng minh anh A đã làm việc và tham gia BHXH tại công ty chúng tôi trong 1 năm.

Vậy chúng tôi làm công văn này kính đề nghị BẢO HIỂM XÃ HỘI quận... tạo điều kiện cho anh A để anh A có thể được bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm đó sang sổ BHXH mới. Những dữ liệu có liên quan đến quá trình làm việc và đóng bảo hiểm xã hội được công ty chúng tôi gửi trong file đính kèm.

Chúng tôi cam kết những lời trình bày trên đúng sự thật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía quý cơ quan.

Nơi nhận: Giám đốc

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê