1. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì?

Để hiểu về quá trình nghiên cứu kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, trước hết cần tìm hiểu khái niệm "kế hoạch sử dụng đất" là gì. Điều này được định nghĩa chi tiết tại Điều 3 của Luật Đất đai 2013, theo đó, kế hoạch sử dụng đất là quá trình chia sẻ và phân bổ đất đai trong một không gian xác định để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này dựa trên tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế - xã hội, và các đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Thời gian quy định cho mỗi kế hoạch sử dụng đất là 10 năm.

Dựa trên quy định trên đây, có thể hiểu rằng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là quá trình mà Ủy ban nhân dân tại cấp huyện thiết lập các thời điểm và giai đoạn để thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định trước đó.

 

2. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ bao nhiêu năm?

Thông tin này được chi tiết hóa tại Điều 37 của Luật Đất đai 2013 với các quy định sau:

- Kỳ quy hoạch sử dụng đất được xác định là 10 năm.

- Kỳ kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia và tỉnh cũng như kế hoạch sử dụng đất liên quan đến quốc phòng và an ninh được xác định là 05 năm. Trong khi đó, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sẽ được lập hàng năm.

Tóm lại, theo quy định này, kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện hàng năm, trong khi kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh, và kế hoạch sử dụng đất liên quan đến quốc phòng và an ninh sẽ được cập nhật theo chu kỳ 05 năm.

 

3. Căn cứ lập kế hoạch và nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Thông tin về cơ sở và chi tiết của kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được ràng buộc một cách cụ thể trong Điều 40, Khoản 3 và Khoản 4 của Luật Đất đai 2013 như sau:

- Căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện:

+ Quy hoạch của tỉnh: Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải tuân theo quy hoạch của tỉnh, đảm bảo sự hòa nhập và phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh.

+ Điều kiện tự nhiên: Bao gồm các yếu tố như địa hình, khí hậu, đặc điểm đất đai, và các yếu tố tự nhiên khác, có tác động đến sử dụng đất.

+ Kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Các thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, và nhu cầu phát triển của cấp huyện cũng được xem xét khi lập quy hoạch sử dụng đất.

+ Hiện trạng sử dụng đất: Thông tin về việc sử dụng đất tại cấp huyện, bao gồm diện tích đất đang được sử dụng cho các mục đích khác nhau.

+ Tiềm năng đất đai: Điều này liên quan đến khả năng của đất đai để phục vụ cho các mục tiêu phát triển tương lai.

+ Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong giai đoạn trước: Tham khảo các kết quả và kinh nghiệm từ giai đoạn trước để điều chỉnh và cải thiện quy hoạch hiện tại.

+ Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, và cấp huyện, cấp xã: Xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và cá nhân trong cấp huyện và cấp xã để đảm bảo rằng quy hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển.

+ Định mức sử dụng đất: Xác định các nguyên tắc và quy định về cách sử dụng đất, bao gồm cả loại đất và mục đích sử dụng đất.

+ Tiến bộ khoa học và công nghệ: Sử dụng các tiến bộ trong khoa học và công nghệ liên quan đến việc sử dụng đất để đảm bảo hiệu quả và bền vững trong quy hoạch.

- Nội dung chi tiết của kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện bao gồm:

+ Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của năm trước đó.

+ Xác định diện tích đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện và cấp xã trong năm kế hoạch.

+ Xác định vị trí và diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các công trình và dự án sử dụng đất theo mục đích quy định trong năm kế hoạch, đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, và khu dân cư nông thôn, cần đồng thời xác định vị trí và diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án nhà ở và thương mại.

+ Xác định diện tích các loại đất cần thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy định trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

+ Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

+ Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Lưu ý: Đối với các quận đã có quy hoạch đô thị được phê duyệt, không cần lập quy hoạch sử dụng đất mới, nhưng vẫn phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trong trường hợp quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thì quận phải điều chỉnh quy hoạch đô thị để phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

 

4. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập như thế nào?

Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được hướng dẫn trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đã được điều chỉnh và bổ sung bởi Nghị định 148/2020/NĐ-CP, và chi tiết như sau:

- Các phòng, ban cấp huyện có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã. Các Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng, ban cấp huyện và các Ủy ban nhân dân cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Tiếp theo, họ tổng hợp và cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Lưu ý các điểm sau:

- Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm loại đất và khu chức năng.

- Trong trường hợp cần thiết thay đổi quy mô, vị trí, hoặc số lượng dự án, công trình, hoặc nhu cầu sử dụng đất mà không làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thì Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật kế hoạch sử dụng đất này.

- Trong trường hợp có bổ sung dự án hoặc công trình mà yêu cầu thu hồi đất, điều này phải được Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương thông qua trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Bài viết liên quan: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì ? Hoạt động lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì? Thời kỳ bao nhiêu năm? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận mọi yêu cầu tư vấn về pháp lý của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi!