1. Đối tượng kê khai

Theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, nhằm đảm bảo minh bạch, công khai và chống tham nhũng, đặc biệt là đối với những đối tượng nắm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống hành chính nhà nước, các quy định cụ thể đã được đưa ra.

Đối tượng kê khai bao gồm cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp xã trở lên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính công. Đặc biệt, những người này cũng phải kê khai nếu đang giữ các chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực như tài chính, ngân sách, kế toán, thanh tra, kiểm tra; hoặc nhận nhiệm vụ quản lý tài sản, thu nhập từ cấp trên.

Ngoài ra, lãnh đạo, quản lý, chuyên viên, kỹ sư, cán bộ, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối cũng thuộc diện phải kê khai. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản lý tài chính của các doanh nghiệp có sự tham gia vốn nhà nước.

Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhận viện trợ, tài trợ từ nước ngoài, các cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm việc tại đây cũng phải tuân thủ quy định kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Điều này giúp đảm bảo rằng các hoạt động nhận viện trợ, tài trợ từ nước ngoài được thực hiện một cách minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân cũng nằm trong diện phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nếu đang đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp tiểu đoàn trở lên, hoặc các chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực như tài chính, ngân sách, kế toán, thanh tra, kiểm tra; và nhận nhiệm vụ quản lý tài sản, thu nhập từ cấp trên.

Quy định kê khai này không chỉ giúp củng cố chế độ pháp lý, nâng cao sự minh bạch trong hoạt động quản lý, mà còn là một biện pháp quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng, xây dựng một hệ thống hành chính nhà nước trong sáng, hiệu quả và minh bạch hơn. Việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước vững mạnh, công bằng và phát triển bền vững.

 

2. Thời điểm kê khai

Theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, việc kê khai tài sản, thu nhập của các cá nhân nắm giữ các chức vụ quan trọng được thực hiện vào hai thời điểm chính như sau:

Thứ nhất, đối với những cá nhân mới được bổ nhiệm, tuyển dụng vào các chức vụ quy định tại Điều 34 của Luật Phòng chống tham nhũng, việc kê khai phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được sự bổ nhiệm, tuyển dụng. Điều này nhằm đảm bảo rằng từ khi bắt đầu đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, các cá nhân này đã phải công khai tài sản, thu nhập của mình, đồng thời giúp cho các cơ quan chức năng có căn cứ để đánh giá và giám sát sự thay đổi tài sản, thu nhập trong quá trình hoạt động của họ.

Thứ hai, đối với các cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ từ trước, việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Thời điểm này được xem là hợp lý và phù hợp để các cá nhân có thể chuẩn bị và cập nhật thông tin về tài sản, thu nhập của mình trong năm vừa qua. Việc kê khai định kỳ này giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản lý, đồng thời cũng là cơ hội để cơ quan quản lý, giám sát có dữ liệu cụ thể để phân tích, đánh giá sự thay đổi của tài sản, thu nhập của các cá nhân trong quá trình hoạt động công việc.

Việc thực hiện đúng thời hạn và nghiêm túc quy định về kê khai tài sản, thu nhập là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn, phòng chống tham nhũng hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng một hệ thống hành chính trong sáng, minh bạch và công bằng hơn. Đồng thời, việc này cũng phản ánh cam kết của nhà nước trong việc tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động của các cá nhân đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, từ đó nâng cao sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp vào các cơ quan nhà nước.

 

3. Mẫu bản kê khai

Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là một phần quan trọng trong hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống tham nhũng và tăng cường minh bạch trong quản lý tài sản của các cá nhân đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Theo quy định cụ thể tại Phụ lục I, đi kèm với Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mẫu bản kê khai này được thiết kế để đảm bảo rằng mọi người nắm giữ các chức vụ quan trọng phải công khai và cập nhật thông tin về tài sản và thu nhập cá nhân một cách rõ ràng và đầy đủ.

Mẫu bản kê khai được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn nhất định, bao gồm các trường thông tin quan trọng như:

- Thông tin cá nhân: Bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ hiện tại và lịch sử làm việc của người được yêu cầu kê khai.

- Tài sản: Chi tiết các loại tài sản như bất động sản, ôtô, tàu thuyền, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, các khoản tiền gửi, chứng khoán, ngoại tệ và các tài sản di động khác.

- Thu nhập: Bao gồm thu nhập từ lương, tiền thưởng, các khoản hỗ trợ, lợi ích từ việc sở hữu tài sản và các khoản thu nhập khác từ các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư.

- Nghề nghiệp, vị trí công tác: Thông tin về nghề nghiệp, vị trí công tác hiện tại và lịch sử công tác của người kê khai.

Mẫu bản kê khai này không chỉ đơn giản là một công cụ thu thập thông tin, mà còn là cơ sở để cơ quan quản lý, giám sát và kiểm soát đánh giá sự thay đổi về tài sản, thu nhập của cá nhân trong thời gian. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, công khai trong hoạt động quản lý tài sản của các cơ quan nhà nước, đồng thời là công cụ quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng chống tham nhũng, từ đó xây dựng một hệ thống hành chính sạch và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, mẫu bản kê khai cũng cung cấp một khung thông tin chung và đồng nhất, giúp các cá nhân được hướng dẫn cụ thể và chi tiết để thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ kê khai theo quy định pháp luật. Điều này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng.

Tải mẫu tại đây

 

4. Hướng dẫn kê khai

Để hướng dẫn quy trình kê khai tài sản, thu nhập lần đầu một cách chi tiết và rõ ràng hơn, chúng ta có thể thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tải mẫu bản kê khai

Đầu tiên, người cần kê khai cần tải về mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu từ nguồn tin cậy, như từ website chính thức của cơ quan quản lý nhà nước hoặc các nguồn tài liệu được phê duyệt.

Bước 2: Điền thông tin vào mẫu bản kê khai

Sau khi có mẫu, người kê khai cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn đi kèm trong mẫu bản kê khai. Các thông tin cần phải bao gồm tài sản và thu nhập cá nhân, bao gồm cả tài sản di động, bất động sản, các khoản tiền gửi, chứng khoán, đồng thời là thu nhập từ các nguồn như lương, tiền lãi, cổ tức, và các khoản thu nhập khác.

Bước 3: Ký xác nhận

Sau khi điền thông tin, người kê khai cần ký xác nhận và ghi rõ họ tên trên từng trang và trang cuối cùng của bản kê khai. Điều này là để đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm về các thông tin được cung cấp.

Bước 4: Chuẩn bị bản sao và bản gốc

Tiếp theo, người kê khai cần chuẩn bị 02 bản kê khai hoàn chỉnh. Một bản để bàn giao cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; đây là bước quan trọng để cơ quan có thể tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xác minh các thông tin đã được kê khai. Bản còn lại sẽ được sử dụng để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người kê khai đang công tác, để có thể theo dõi và đánh giá sự thay đổi về tài sản, thu nhập của cá nhân trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, bản kê khai cũng phải được sử dụng để công khai thông tin theo quy định của pháp luật, giúp tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng.

Qua các bước này, việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được thực hiện một cách hợp pháp, minh bạch và đúng quy định, từ đó giúp nâng cao sự tin tưởng của công dân đối với chính quyền, đồng thời đóng góp tích cực vào việc ngăn chặn và phòng chống tham nhũng hiệu quả trong xã hội.

Bài viết liên quan: Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo Nghị định 130 chi tiết

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.