Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến Công ty của chúng tôi, để giải đáp thắc mắc các yêu cầu của bạn Công ty Luật Minh Khuê sẽ cùng bạn làm rõ một số vấn đề với nội dung như sau:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật quản lý thuế năm 2019

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng...

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

Thông tư 78/2014/TT-BTC

NỘI DUNG TƯ VẤN

1. Tổng quát về chủ thể khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ thể khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chính là người có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP bao gồm:

- Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế :

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

c) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

d) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

e) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

- Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cách tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Các chi phí được trừ cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. (Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.)

3. Các khoản thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ chuyển nhượng bất động sản, từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản,.....

4. Thu nhập được miễn thuế:

Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp; Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên....... được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC

5. Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định:

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

6. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đươc áp dụng trong thời điểm hiện tại là 20%

3. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện

 • Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

++ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

++ Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mẫu số 02-1/TĐ-TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC

++ Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư sô 156/2013/TT-BTC (đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở sản xuất thủy điện

Thời hạn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: chậm nhất là ngày thứ 45(bốn mươi lăm), kể tờ ngày có quyết định về doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sap nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp có thể xin gia hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trong trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ như sau:

Doanh nghiệp phải làm văn bản đề nghị xin gia hạn nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong văn bản phải nêu lý do đề nghị xin gia hạn và có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn)

Thời hạn gia hạn không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hêt thời hạn phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

5. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

+ Trường hợp nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì doanh nghiệp sẽ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính.

+ Trường hợp nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị phụ thuộc nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

6. Quy trình, thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện

 • Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Người nộp thuê thuộc diện Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất thủy điện mà nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh không có /hoặc có các đơn vị thủy điện hạch toán phụ thuộc, lập hồ sơ khai quyết toán và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Đồng thời sao gửi hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho các Cục Thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế TNDN.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thông xử lý dữ liệu điện tử.

 • Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thông bưu chính.

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

 • Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
 • Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.
 • Lệ phí (nếu có): Không có
Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nếu còn vấn đề mà quý khách hang còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 19006162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!
Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê