1. Hiểu thế nào về khấu trừ thuế?

"Khấu trừ thuế", một phương pháp quan trọng trong hệ thống thuế hiện nay. Khấu trừ thuế là một cơ chế cho phép người nộp thuế giảm số tiền thuế phải trả bằng cách trừ nó từ các khoản chi phí hoặc thu nhập của họ trước khi tính thuế.

Điều này có nghĩa là người nộp thuế sẽ không phải trực tiếp nộp số tiền thuế, mà thay vào đó, số tiền thuế sẽ được trừ ra từ các khoản chi phí mua hàng hoặc từ thu nhập của họ trước khi tính toán số thuế còn lại. Phương pháp này giúp giảm bớt gánh nặng thuế đối với người nộp thuế và thúc đẩy việc quản lý tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn.

2. Các khoản chi được khấu trừ thuế vào thu nhập doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì?

Trong Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC, quy định rõ về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Bên cạnh những khoản chi không được trừ theo quy định của Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp cũng có quyền trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Đầu tiên, khoản chi phát sinh phải liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp.

Thứ hai, mọi khoản chi này phải được chứng minh bằng hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh tính minh bạch và tính chính xác trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Cuối cùng, nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ với giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT), khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với quy định về thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giao dịch thương mại.

Theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng, việc lập chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt là bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định về thuế.

Trong trường hợp mua hàng hóa hoặc dịch vụ với mỗi lần giao dịch có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng việc ghi nhận chi phí trên hóa đơn chưa đồng nghĩa với việc đã thanh toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, nhằm đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc quản lý tài chính.

Trong trường hợp không có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ không được chứng thực bằng chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt. Điều này cần tuân thủ ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên, ngay cả trong trường hợp đã có quyết định thanh tra, kiểm tra từ cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng.

Nếu doanh nghiệp nhận được hóa đơn trực tiếp từ máy tính tiền, được phát hành theo quy định của pháp luật về hóa đơn và có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, việc căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng các khoản chi này được thực hiện theo đúng quy trình và được công nhận theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trong trường hợp giá trị của hóa đơn dưới 20 triệu đồng và thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, doanh nghiệp cũng cần lưu ý về việc giữ chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời giữ cho quá trình ghi nhận và xử lý chi phí được thực hiện một cách chính xác và công bằng.

 

3. Các khoản chi không được trừ vào thu nhập chịu thuế

Trong quá trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc xác định các khoản chi không được trừ là một phần quan trọng để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật. Căn cứ vào khoản Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Theo quy định này các khoản không được trừ như sau:

- Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này nhấn mạnh về việc chỉ những khoản chi được thực hiện theo đúng quy định mới có thể được công nhận và trừ thuế.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định là một trong những khoản chi không được trừ. Mặc dù là một phần không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh, nhưng chi phí này không được xem xét khi tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Cũng không được trừ là các khoản chi liên quan đến nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, và hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý. Đảm bảo rằng các khoản chi này phải được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả.

- Chi phí mua hàng hóa, dịch vụ mà không có hóa đơn và không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cũng không được trừ khi tính thuế. Nhấn mạnh về việc quản lý và bảo quản các chứng từ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định.

- Khi tiền thuê tài sản của cá nhân mà không có đầy đủ hồ sơ và chứng từ cũng không được xem xét khi tính thuế. Điều này nhấn mạnh về tính quản lý và bảo quản hồ sơ quan trọng trong quá trình kinh doanh.

- Việc chi tiền lương, tiền công và tiền thưởng cho người lao động là phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí này chỉ được công nhận khi đáp ứng đúng quy định của Bộ Luật Lao động, đảm bảo tính công bằng và đúng đối tượng, mục đích.

- Các khoản chi khác như trang phục, hiếu thưởng sáng kiến, cải tiến, cấp tàu xe đi nghỉ phép cũng cần phải tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật Lao động và không vượt quá mức chi được quy định. Giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.

- Đặc biệt, việc chi trả tiền điện, tiền nước cũng cần được quản lý một cách cẩn thận. Doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh cần phải chắc chắn rằng chủ cho thuê trực tiếp ký hợp đồng cung cấp điện, nước với nhà cung cấp, để tránh việc chi phí này không đúng theo quy định và không được công nhận khi tính thuế.

- Việc trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng cũng cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phòng. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

- Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động là cực kỳ quan trọng, tuy nhiên, nếu không tuân thủ đúng quy định của Bộ Luật Lao động, các khoản chi này sẽ không được trừ khi tính thuế. Tương tự, các khoản chi trang phục, hiếu thưởng sáng kiến, cải tiến, cấp tàu xe đi nghỉ phép cũng cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật để được công nhận và trừ thuế.

- Các khoản chi trả tiền điện, tiền nước cũng cần chú ý, đặc biệt là khi doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. Việc ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp điện, nước là điều cần được thực hiện đúng quy định để tránh tình trạng chi không đúng đối tượng và không đúng mục đích.

- Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng cũng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính để được công nhận khi tính thuế. Việc chi tài trợ cho giáo dục, y tế, làm nhà cho người nghèo hay nghiên cứu khoa học cũng cần phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật để tránh tình trạng không được trừ khi tính thuế.

- Phần chi phí quản lý kinh doanh của công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam cũng cần được xem xét và tính toán một cách cẩn thận để tránh tình trạng vượt quá mức chi phí và không được trừ thuế đúng quy định.

- Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác, cũng như các khoản chi đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp không được xem xét khi tính thuế. Điều này nhấn mạnh về việc giữ cho quy trình tài chính của doanh nghiệp được quản lý một cách minh bạch và hiệu quả.

- Chi phí mua thẻ hội viên sân gôn và chi phí chơi gôn không được xem xét khi tính thuế. Rõ ràng hóa các khoản chi không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

- Các chi phí liên quan đến việc thuê quản lý cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và kinh doanh casino vượt quá 4% doanh thu không được trừ thuế. Điều này nhấn mạnh về việc giới hạn chi phí liên quan đến các hoạt động có thể gây ra rủi ro lớn cho doanh nghiệp.

- Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, chi về đầu tư xây dựng cơ bản và chi ủng hộ địa phương, các đoàn thể xã hội cũng không được tính vào chi phí được trừ thuế. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những khoản chi thực sự cần thiết và liên quan đến hoạt động kinh doanh mới được xem xét khi tính toán thuế.

- Các khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, cổ tức của cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không được xem xét khi tính thuế. 

- Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh của năm cũng không được xem xét khi tính thuế.

- Các khoản chi của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh chứng khoán và một số hoạt động kinh doanh đặc thù khác không thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính cũng không được tính vào chi phí được trừ thuế. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính và thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế không được xem xét khi tính thuế. Điều này nhấn mạnh về việc giữ cho quá trình tính toán thuế được thực hiện theo đúng quy định và quy trình.

Xem thêm >>> Giá trị hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ không ?

Nếu quý khách đang đọc bài viết này hoặc gặp phải bất kỳ vấn đề gì liên quan đến pháp lý hoặc có những thắc mắc cần được giải đáp, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi và cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý khách lên hàng đầu và cam kết giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và kịp thời. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các kênh liên lạc trực tiếp như hotline: 1900.6162 và địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh này để chia sẻ thắc mắc, yêu cầu thông tin chi tiết về bài viết hoặc tìm hiểu về các quy định pháp lý liên quan.