1. Trong Luật Đấu thầu 2023 thì các trường hợp hủy thầu được quy định như thế nào?

Luật Đấu thầu 2023 đặt ra các quy định cụ thể về các trường hợp hủy thầu, tạo ra một cơ sở pháp lý chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

- Theo Điều 17 của Luật Đấu thầu 2023, việc hủy thầu được xác định theo từng đối tượng là lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp lựa chọn nhà thầu, có nhiều điều kiện mà cơ quan quản lý cần xem xét để quyết định hủy thầu. Đầu tiên, nếu hồ sơ dự thầu, hồ sơ quan tâm, hoặc các loại hồ sơ khác không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời, hồ sơ sơ tuyển, hồ sơ thầu, hoặc hồ sơ yêu cầu, thì quyết định hủy thầu có thể được đưa ra.

- Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được phê duyệt cũng là một điều kiện để hủy thầu, đặc biệt nếu nó làm thay đổi khối lượng công việc hoặc tiêu chuẩn đánh giá đã được mô tả trong hồ sơ mời. Hồ sơ mời không tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan cũng là lý do hủy thầu, đặc biệt nếu nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu.

- Ngoài ra, nếu nhà thầu trúng thầu hoặc tổ chức, cá nhân khác vi phạm các quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023, họ cũng có thể đối mặt với quyết định hủy thầu. Các hành vi cấm bao gồm đưa, nhận, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gian lận, cản trở, không bảo đảm công bằng, minh bạch, và tiết lộ thông tin không đúng cách.

- Trong trường hợp lựa chọn nhà đầu tư, cũng có các điều kiện cụ thể mà cơ quan quản lý có thể xem xét để quyết định hủy thầu. Hồ sơ mời thầu không đáp ứng được yêu cầu, thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, hoặc thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh cũng là lý do hủy thầu. Nhà đầu tư trúng thầu hoặc tổ chức, cá nhân khác vi phạm Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 cũng có thể đối mặt với hủy thầu.

Như vậy, Luật Đấu thầu 2023 đã thiết lập một khung pháp lý chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu thầu. Các quy định về hủy thầu không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự trung thực và chất lượng trong các hoạt động đấu thầu tại Việt Nam

 

2. Trường hợp hủy thầu trong Luật Đấu thầu 2013 được cải tiến thế nào?

Luật Đấu thầu 2013 (hết hiệu lực 1/1/2024), đặt ra các quy định chặt chẽ về việc hủy thầu trong Điều 17, nhằm bảo đảm quy trình đấu thầu được diễn ra một cách công bằng, minh bạch và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình chọn nhà thầu, nhà đầu tư, từ việc xem xét hồ sơ dự thầu đến quyết định cuối cùng.

- Một trong những lý do quan trọng nhất dẫn đến việc hủy thầu là khi hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc chuẩn bị và nộp đầy đủ thông tin chính xác và theo đúng yêu cầu của bản mời thầu, giúp đảm bảo quá trình đánh giá được thực hiện một cách chính xác.

- Một nguyên tắc quan trọng khác là việc thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư so với những gì đã được ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Việc này cũng được coi là một lý do chấp nhận được để hủy thầu, đảm bảo rằng các nhà thầu và nhà đầu tư đều phải tuân thủ những cam kết và mục tiêu đã được xác định từ trước.

- Hơn nữa, Luật Đấu thầu 2013 (hết hiệu lực ngày 1/1/2024) cũng quy định rõ về trường hợp khi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều này đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch và tuân thủ với quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn mọi hình thức gian lận hoặc lợi dụng lỗ hổng pháp lý để đạt được lợi ích cá nhân.

- Có một khía cạnh quan trọng khác của việc hủy thầu là liên quan đến việc có bằng chứng về các hành vi không đạo đức như đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Điều này thể hiện sự quan tâm của pháp luật đối với việc ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá trình đấu thầu và đảm bảo rằng quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là minh bạch và công bằng.

Ngoài ra, Luật Đấu thầu 2023 đã có những cải tiến bổ sung, nhất là trong việc phân loại rõ ràng quy định hủy thầu cho cả lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư. Điều này thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với từng phần trong quá trình đấu thầu, giúp tăng cường sự minh bạch và công bằng. Hơn nữa, việc mở rộng phạm vi hủy thầu cho cả lựa chọn nhà thầu dựa trên hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cũng như hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển là một bước tiến quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của quá trình đấu thầu đều được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

 

3. Quy định về trách nhiệm hủy thầu được quy định trong Luật Đấu thầu 2023?

Luật Đấu thầu 2023, với sự quy định chặt chẽ, đã thiết lập một hệ thống trách nhiệm rõ ràng đối với các bên liên quan trong quá trình đấu thầu. Trong đó, quy định về trách nhiệm hủy thầu là một phần quan trọng nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý các giao dịch thầu.

- Theo Khoản 10 Điều 78 của Luật, chủ đầu tư chịu trách nhiệm hủy thầu khi tất cả các hồ sơ, bao gồm hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Điều này đặt ra một tiêu chí rõ ràng để đánh giá và đảm bảo chất lượng của các hồ sơ liên quan. Nếu có bất kỳ không đồng nhất nào giữa yêu cầu trong hồ sơ mời và nội dung của các hồ sơ khác, chủ đầu tư có quyền hủy thầu.

- Điểm e Khoản 2 Điều 79 nêu rõ trách nhiệm của bên mời thầu, trong đó bên mời thầu phải hủy thầu đối với tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Điều này tập trung vào việc đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ giữa hồ sơ mời và các đợt dự thầu, giúp ngăn chặn sự không rõ ràng và đảm bảo sự công bằng cho tất cả các bên tham gia.

- Căn cứ vào Khoản 4 Điều 17, nếu tổ chức hoặc cá nhân vi phạm quy định pháp luật dẫn đến hủy thầu, họ phải chịu trách nhiệm đền bù chi phí cho các bên liên quan. Điều này nhấn mạnh tính nghiêm túc của việc tuân thủ và tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo ra một cơ chế đòi hỏi sự chịu trách nhiệm tài chính nếu có vi phạm.

- Ngoài ra, những hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu của nhà thầu và nhà đầu tư cũng đối diện với trách nhiệm hủy thầu. Điều này được quy định rõ trong Điều 17 với việc đảm bảo rằng không chỉ có sự hủy thầu mà còn áp đặt trách nhiệm không hoàn trả dự thầu. Điều này không chỉ xử phạt vi phạm mà còn khuyến khích tính minh bạch và chống lại mọi hành vi không đạo đức trong quá trình đấu thầu.

Tổng cộng, Luật Đấu thầu 2023 đã thiết lập một khung pháp luật chặt chẽ và chi tiết về trách nhiệm hủy thầu, tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình đấu thầu.

Xem thêm >>> Quy định về việc giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc về các quy định pháp luật liên quan, xin vui lòng đến với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp một cách chi tiết và chính xác. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và cung cấp thông tin cần thiết để giúp quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề đang gặp phải. Để đảm bảo sự thuận tiện và nhanh chóng cho quý khách, chúng tôi cung cấp hai phương thức liên hệ. Quý khách có thể gọi điện đến tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ phản hồi và tư vấn cho quý khách trong thời gian ngắn nhất.