Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

1. Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp thiết kế một bước hoặc hai bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo quy định của hợp đồng xây dựng.

2. Nội dung thực hiện:

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phối họp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất họp lý trong thiết kế theo yêu càu của chủ đầu tư;

c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình là một trong các trình từ quản lý thi công xây dựng công trình. Cụ thể như thế nào mời quý khách hàng theo dõi tại bài viết dưới đây.

 

1. Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế là gì?

- Giám sát tác giả là công việc kiểm tra, giải thích hoặc xử lý những vướng mắc, thay đổi, phát sinh nhằm bảo đảm việc triển khai lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm thương mại hoặc xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo đúng thiết kế chi tiết và bảo đảm quyền tác giả đối với thiết kế chi tiết theo quy định.

- Giám sát tác giả được quy định là trách nhiệm của nhà thầu lập thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có quy định như sau:

"Nhà thầu lập thiết kế xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định trong hợp đồng xây dựng."

- Mục đích của việc giám sát tác giả mang vai trò quan trọng đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình, cụ thể như sau:

+ Tạo sự phối hợp giữa các bên tham gia để đảm bảo cho quá trình triển khai công trình xây dựng được tiến triển thuận lợi vì một chủ thể khi tham gia vào quá trình xây dựng công trình xây dựng sẽ có các nhiệm vụ, chức năng chuyên môn riêng.

+ Hoạt động này đảm bảo cho công trình xây dựng được thực thi đúng thiết kế và kỹ thuật, không được chậm tiến độ. Tránh lãng phí, thất thoát cũng như gây mất an toàn trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình sau khi hoàn tất.

 

2. Quy đinh về nội dung, hình thức và chi phí thực hiện giám sát tác giả.

* Nội dung thực hiện giám sát tác giả:

- Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

- Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư. 

* Hình thức thực hiện giám sát tác giả.

- Tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế có quyền cử người có đủ năng lực chuyên môn tiến hành giám sát thường xuyên hoặc không thường xuyên trong quá trình thi công.

* Chi phí thực hiện giám sát tác giả:

Căn cứ vào định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựn ban hành theo quyết định số 79/QĐ-BXD ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2017 quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng như sau:

- Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp hoặc công trình mở rộng:

+ Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:

Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: k = 1,1

Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công trình) của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: k = 1,2

Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc hạng mục công trình: k = 1,3

+ Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15

- Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải đảo, thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA (system control and data acquisition), DCS (distributed control system): k = 1,15

- Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, cho phí thiết kế xác định theo công thức sau:

Ctk = Cxd * Nt * (0,9 * k + 0,1)

Trong đó:

+ Ctk là chi phí thiết kế xây dựng

+ Cxd là chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt

+ Nt là định mức chi phí thiết kế theo công bố

+ K là hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế do:

 Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: k = 0,36; công trình thứ hai trở đi: k = 0,18.

 Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình thứ nhất: k = 1 (không điều chỉnh); công trình thứ hai k = 0,36; công trình thứ ba trở đi: k = 0,18. 

+ 0,1 là chi phí giám sát tác giả (10%).

Như vậy: chi phí giám sát tác giả được xác định theo tỷ lệ 10% chi phí thiết kế. Chi phí thiết kế xây dựng được xác định bằng định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Mọi thắc mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline 1900.6162 để được giải đáp thắc mắc kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!