1. Khi nào xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết của Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 của Quy trình Thanh tra do Kiểm toán nhà nước ban hành, kèm theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, đã được quy định chi tiết về kế hoạch thanh tra như sau:

- Kế hoạch thanh tra chi tiết sẽ được xây dựng khi Đoàn thanh tra có nhiều Tổ thanh tra hoặc khi hoạt động thanh tra được thực hiện song song với công tác kiểm toán.

- Kế hoạch thanh tra chi tiết của từng Tổ thanh tra sẽ do Tổ lập (nếu Đoàn thanh tra tổ chức thành các Tổ thanh tra riêng lẻ). Trước khi thực hiện, kế hoạch thanh tra chi tiết của Đoàn thanh tra cần phải được Chánh Thanh tra phê duyệt.

- Kế hoạch thanh tra chi tiết không chỉ chi tiết hóa các nội dung quy định trong kế hoạch tiến hành thanh tra, mà còn phải nêu rõ về các cách thức tiến hành làm việc và thu thập tài liệu đối với các đối tượng liên quan (nếu có).

Theo quy định trên, kế hoạch thanh tra chi tiết của Kiểm toán nhà nước được lập khi có sự tham gia của nhiều Tổ thanh tra hoặc khi hoạt động thanh tra kết hợp với công tác kiểm toán.

Quy trình thanh tra của Kiểm toán nhà nước, theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, đã quy định rõ về việc xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết. Khi Đoàn thanh tra có nhiều Tổ thanh tra, thì mỗi Tổ sẽ lập kế hoạch thanh tra chi tiết riêng cho mình. Trong trường hợp Đoàn thanh tra thực hiện cả hoạt động thanh tra và kiểm toán, kế hoạch thanh tra chi tiết cũng sẽ được xây dựng.

Việc lập kế hoạch thanh tra chi tiết của Tổ thanh tra được thực hiện bởi chính Tổ đó. Trước khi thực hiện, kế hoạch thanh tra chi tiết của Đoàn thanh tra cần phải được Chánh Thanh tra phê duyệt. Điều này đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và tuân thủ quy định trong quá trình thanh tra.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết không chỉ đơn thuần là lập lịch và phương pháp thực hiện thanh tra, mà còn bao gồm các yếu tố khác như cách thức làm việc và thu thập tài liệu. Việc chi tiết hóa các quy trình và phương pháp này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thanh tra. Đồng thời, việc nêu rõ các quy định chi tiết cũng giúp cho việc thực hiện thanh tra được hiệu quả hơn và tránh những sai sót có thể xảy ra.

Tổ chức kế hoạch thanh tra chi tiết là một bước quan trọng trong quy trình thanh tra của Kiểm toán nhà nước. Điều này giúp đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sắp xếp công việc một cách hợp lý, từ đó tăng cường tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả thanh tra.

 

2. Kế hoạch thanh tra chi tiết của Kiểm toán nhà nước thực hiện sửa đổi bổ sung trong trường hợp nào?

Theo Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021, Cục Thanh tra Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quy trình Thanh tra, trong đó khoản 1 Điều 8 quy định về việc sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra.

Sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra:

Kế hoạch tiến hành thanh tra và kế hoạch thanh tra chi tiết được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp:

- Đối với kế hoạch tiến hành thanh tra và kế hoạch thanh tra chi tiết, có thể sửa đổi và bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Kế hoạch tiến hành thanh tra và kế hoạch thanh tra chi tiết do người ký quyết định thanh tra hoặc Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu sửa đổi.

+ Kế hoạch tiến hành thanh tra và kế hoạch thanh tra chi tiết do Trưởng đoàn thanh tra báo cáo và đề nghị Chánh Thanh tra sửa đổi.

- Đối với kế hoạch thanh tra chi tiết của Tổ thanh tra, có thể sửa đổi và bổ sung theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra hoặc đề nghị của Tổ trưởng thanh tra.

Quy định trên nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho quá trình thanh tra, cho phép sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra khi cần thiết. Việc sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra phải được thực hiện theo quy trình và được thông qua của các cấp quản lý có thẩm quyền nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và công bằng trong quá trình thanh tra.

Trên cơ sở những quy định trên, các đơn vị thực hiện thanh tra cần tuân thủ và thực hiện đúng quy trình sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra khi cần thiết, nhằm đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp trong công tác thanh tra của mình.

Như vậy, theo quy định, quá trình sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra chi tiết của Kiểm toán nhà nước có thể được thực hiện theo hai cách sau đây:

+ Trường hợp do Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu: Trong quá trình thực hiện thanh tra, nếu Trưởng đoàn thanh tra nhận thấy cần phải sửa đổi hoặc bổ sung kế hoạch thanh tra chi tiết để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình thanh tra, họ có quyền yêu cầu việc sửa đổi từ phía cấp quản lý có thẩm quyền. Điều này nhằm đảm bảo rằng kế hoạch thanh tra được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu thanh tra.

+ Trường hợp do Tổ trưởng thanh tra đề nghị: Ngoài ra, Tổ trưởng thanh tra cũng có quyền đề nghị sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra chi tiết. Họ có trách nhiệm theo dõi quá trình thanh tra và đưa ra đánh giá về sự phù hợp của kế hoạch thanh tra. Nếu cần thiết, Tổ trưởng thanh tra sẽ đề xuất việc sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra chi tiết để đảm bảo quá trình thanh tra diễn ra hiệu quả và đạt được kết quả mong đợi.

Việc sửa đổi và bổ sung kế hoạch thanh tra chi tiết là một phần quan trọng trong quá trình thanh tra, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với các tình huống cụ thể. Quy định trên sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó với các biến động và thay đổi trong quá trình thanh tra, từ đó đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả của công tác thanh tra của Kiểm toán nhà nước.

 

3. Tài liệu thanh tra của Kiểm toán nhà nước gồm những loại tài liệu gì?

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 13 trong Quy trình Thanh tra của Kiểm toán nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định 99/QĐ-KTNN vào năm 2021, có các điều khoản sau đây:

Để thu thập thông tin và tài liệu:

- Trưởng đoàn, Tổ trưởng và thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để thu thập thông tin và tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Tài liệu thanh tra bao gồm các văn bản, hồ sơ, băng ghi âm, ghi hình và các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung thanh tra của các đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra hoặc các đối tượng có liên quan.

- Quy trình thu thập thông tin và tài liệu được thực hiện như sau:

+ Đoàn thanh tra lập phiếu yêu cầu đối tượng thanh tra hoặc đối tượng có liên quan cung cấp tài liệu. Phiếu yêu cầu phải ghi rõ tên tài liệu, thời gian và địa điểm cung cấp.

+ Trong trường hợp cần thu giữ tài liệu, việc thu giữ phải được lập biên bản.

+ Các tài liệu được thu thập để thu giữ phải được đánh số trang từ 01 đến hết, và việc thay đổi thứ tự của tài liệu phải có chữ ký xác nhận từ Trưởng đoàn thanh tra.

- Đối tượng thanh tra và đối tượng có liên quan có trách nhiệm phối hợp và bố trí người làm việc để cung cấp thông tin và tài liệu thanh tra đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

- Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và sử dụng tài liệu thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu thanh tra của Kiểm toán nhà nước bao gồm các loại văn bản, hồ sơ, băng ghi âm, ghi hình và các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung của cuộc thanh tra. Đây là những tài liệu quan trọng và cần thiết để đánh giá, xác minh và kiểm tra các hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong quá trình thanh tra. Tài liệu thanh tra không chỉ giúp bổ sung thông tin và chứng cứ cho quá trình thanh tra, mà còn là căn cứ để xác định trách nhiệm, phân loại vi phạm, đánh giá hiệu quả và đề xuất các biện pháp cần thiết.

Văn bản thanh tra là các tài liệu ghi chép, báo cáo, hướng dẫn, quy định và các thông báo liên quan đến quá trình thanh tra. Đây là những tài liệu mô tả chi tiết về quy trình, phạm vi, phương pháp và mục tiêu của thanh tra. Hồ sơ thanh tra bao gồm các tài liệu chứng từ, hợp đồng, báo cáo tài chính, biên bản họp và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động của các đơn vị, tổ chức được thanh tra. Các băng ghi âm và ghi hình được sử dụng để ghi lại cuộc họp, buổi kiểm tra hoặc cuộc trao đổi thông tin trong quá trình thanh tra, đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin.

Các giấy tờ khác bao gồm các phiếu kiểm tra, biên bản xác nhận, biên bản ghi nhận thông tin, bảng điểm và các tài liệu khác có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin trong quá trình thanh tra. Các giấy tờ này góp phần tạo ra bằng chứng và cơ sở để đưa ra đánh giá và kết luận về việc tuân thủ quy định, quy trình và nguyên tắc của Quy trình Thanh tra.

Tài liệu thanh tra không chỉ là công cụ hỗ trợ cho quá trình thanh tra mà còn có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính minh bạch, khách quan và công bằng của quá trình này. Chính vì vậy, trưởng đoàn, tổ trưởng và thành viên trong Đoàn thanh tra phải đảm bảo rằng tài liệu thanh tra được thu thập, xử lý và bảo quản một cách nghiêm túc và chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo bí mật thông tin. Việc sử dụng và truy cập vào tài liệu thanh tra chỉ được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và không được tiết lộ cho bất kỳ đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân nào không có quyền truy cập.

Xem thêm >> Việc tổ chức tiếp công dân tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào ?

Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.