Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định như sau:

"Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc."

Và Khoản 3 Mục VIII Nghị quyết 58/NQ-CP cũng có quy định như sau:

"1. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bãi bỏ thủ tục này....

3. Thủ tục Đăng ký kết hôn, Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Bỏ quy định nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân Việt Nam)."

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn các bên nam, nữ không phải mang theo giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Chuyên viên tư vấn Trần Thị Thu Hà - Bộ phận tư vấn pháp luật hôn nhân.