1. Quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng tập sự của viên chức

Căn cứ pháp luật liên quan đến hợp đồng tập sự và việc chấm dứt hợp đồng của viên chức

- Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 14/09/2020 quy định về quản lý viên chức tập sự (sau đây gọi là Nghị định 115): Quy định chung về viên chức tập sự, bao gồm điều kiện, hồ sơ, quy trình tuyển dụng, thời gian tập sự, chế độ đãi ngộ, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của viên chức tập sự.

- Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 27/06/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định 85): Bổ sung quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng tập sự do người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Quy định về trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự:

Theo khoản 14 Điều 1 Nghị định 85, hợp đồng tập sự bị chấm dứt và quyết định tuyển dụng viên chức tập sự bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

Cụ thể, người tập sự được coi là không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự nếu:

- Không hoàn thành chương trình tập sự theo quy định: Bao gồm không tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn, tập quán lý, thực hành công việc theo quy định; không đạt kết quả đánh giá tập sự theo quy định.

-,Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tập sự: Bao gồm vi phạm pháp luật hình sự, hành chính; vi phạm nội quy, quy định về đạo đức, tác phong nghề nghiệp; vi phạm kỷ luật lao động.

-  Có sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc: Bao gồm mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng làm việc; không đủ sức khỏe để thực hiện các công việc được giao.

Hậu quả pháp lý khi người tập sự không đạt yêu cầu 

Khi hợp đồng tập sự bị chấm dứt và quyết định tuyển dụng viên chức tập sự bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 85, người tập sự phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tập sự: Bao gồm chi phí đào tạo, tập huấn; chi phí ăn uống, nghỉ ngơi trong thời gian tập sự; các khoản chi phí khác liên quan đến việc tuyển dụng, quản lý người tập sự.

- Trả lại các tài liệu, tài sản được cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tập sự cấp cho.

Ngoài ra, người tập sự không được hưởng các chế độ đãi ngộ, quyền lợi theo quy định về viên chức tập sự kể từ ngày hợp đồng tập sự bị chấm dứt.

2. Các yếu tố liên quan khi chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự

Khái niệm "không đạt yêu cầu":

Theo quy định hiện hành, giáo viên tập sự được coi là "không đạt yêu cầu" sau thời gian tập sự nếu không đáp ứng các tiêu chí sau:

- Về phẩm chất đạo đức: Có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

- Về năng lực chuyên môn: Không hoàn thành chương trình tập sự theo quy định; không đạt kết quả đánh giá năng lực chuyên môn theo quy định; không đủ năng lực để thực hiện công việc giảng dạy, giáo dục.

- Về sức khỏe: Có sức khỏe không đáp ứng yêu cầu công việc; mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng giảng dạy, giáo dục.

Tiêu chí đánh giá người tập sự đạt yêu cầu:

Tiêu chí đánh giá người tập sự đạt yêu cầu được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật về quản lý giáo viên tập sự, bao gồm:

- Về phẩm chất đạo đức: Phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu cho học sinh; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường.

- Về năng lực chuyên môn: Hoàn thành chương trình tập sự theo quy định; đạt kết quả đánh giá năng lực chuyên môn theo quy định; đủ năng lực để thực hiện công việc giảng dạy, giáo dục.

- Về sức khỏe: Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc; không mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; không mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng giảng dạy, giáo dục.

Cơ sở để đánh giá kết quả tập sự của người tập sự:

Cơ sở để đánh giá kết quả tập sự của người tập sự bao gồm:

- Kết quả học tập trong chương trình tập sự: Bao gồm kết quả học tập các môn học chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; kết quả thực hành, tập giảng.

- Đánh giá của người hướng dẫn tập sự: Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm theo dõi, đánh giá kết quả tập sự của người tập sự và báo cáo kết quả đánh giá cho hội đồng đánh giá tập sự.

- Đánh giá của ban giám hiệu nhà trường: Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm xem xét kết quả đánh giá của người hướng dẫn tập sự và đưa ra quyết định đánh giá kết quả tập sự của người tập sự.

Người có thẩm quyền đánh giá kết quả tập sự

Theo quy định hiện hành, hội đồng đánh giá tập sự có thẩm quyền đánh giá kết quả tập sự của người tập sự. Hội đồng đánh giá tập sự do hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch, gồm các thành viên là đại diện ban giám hiệu nhà trường, đại diện tổ chức công đoàn nhà trường, người hướng dẫn tập sự và một số đại diện khác theo quy định của nhà trường.

3. Người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự có bị chấm dứt hợp đồng?

Căn cứ Điều 25 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định về chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự như sau

Điều kiện chấm dứt hợp đồng làm việc:

- Không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự: Người tập sự sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu sau thời gian tập sự không đạt được các yêu cầu đề ra.

- Vi phạm đạo đức hoặc hoạt động nghề nghiệp: Nếu người tập sự có hành vi vi phạm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp hoặc hoạt động nghề nghiệp đến mức cần phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, họ cũng sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Quy trình chấm dứt hợp đồng:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng làm việc với người tập sự và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp nêu trên

Trợ cấp cho người bị chấm dứt hợp đồng:

- Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc sẽ được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp một tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

- Ngoài những quy định trên, việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự còn tuân theo các quy định khác của pháp luật.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên người tập sự sẽ bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự.

4. Quy định về thời gian tập sự đối với viên chức tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về thời gian tập sự như sau:

- Đối với chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học:

Thời gian tập sự là 12 tháng. Tuy nhiên, đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ, thời gian này được rút ngắn còn 09 tháng.

- Đối với chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng: Thời gian tập sự là 09 tháng.

- Đối với chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp: Thời gian tập sự là 06 tháng.

- Thời gian không được tính vào thời gian tập sự:

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội.

+ Thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên.

+ Thời gian nghỉ không hưởng lương.

+ Thời gian bị tạm giam, tạm giữ.

+ Thời gian tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật.

- Quy định về trường hợp nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng: Trong trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày, nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý, thì thời gian này vẫn được tính vào thời gian tập sự.

Xem thêm: Thời gian tập sự hiện nay của giáo viên được quy định như thế nào?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc. Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất