Không phản đối (NO PROTEST) là chỉ thị bởi một ngân hàng cho một ngân hàng thu tiền khác, để không phản đối các hạng mục trong trường hợp không thanh toán. Ngân hàng gởi chỉ thị đóng dấu lên trên bề mặt hạng mục hai chữ NP. Nếu không thể thu được tiền, ngân hàng thu tiền gửi trả lại hạng mục mà không có sự phản đối.