1. Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân có phải nộp tờ khai thuế không?

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thuộc, được tính dựa trên thu nhập của cá nhân sau khi đã loại bỏ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ. Các doanh nghiệp trả TNCN phải thực hiện các bước khai báo, khấu trừ, và nộp thuế vào ngân sách quốc gia, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế và trả cho cơ quan thuế.

Trước đây, Thông tư 156/2013/TT-BTC đã quy định tại điểm a.1, khoản 1 rằng: Các tổ chức và cá nhân trả thuế thu nhập cá nhân cần khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý. Trong trường hợp không có thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ, tức là không có nhu cầu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thì không cần phải khai thuế.

Theo quy định hiện hành, người phải khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là các tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập. Nếu trong kỳ tính thuế (tháng hoặc quý), không có việc khấu trừ thuế TNCN, thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế (theo điểm e, khoản 3 Điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 của Nghị định 91/2022/NĐ-CP).

Khái niệm "khấu trừ thuế" đơn giản là quy trình trong đó tổ chức hoặc cá nhân trừ một số tiền thuế TNCN từ tổng thu nhập của người nộp thuế trước khi chi trả (theo khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Theo Phụ lục I - Danh mục hồ sơ khai thuế, cùng với các quy định của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hồ sơ khai thuế hàng tháng hoặc hàng quý của tổ chức và cá nhân trả thu nhập với việc khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công sử dụng Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN.

Thêm vào đó, theo quy định mới được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, người nộp thuế không cần phải nộp hồ sơ khai thuế trong những trường hợp cụ thể, trong đó là: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, nhưng trong kỳ tính thuế đó không có việc khấu trừ thuế TNCN của đối tượng nhận thu nhập.

Tóm lại:

Theo các quy định đã trình bày:

- Trong các tháng/quý có việc khấu trừ thuế TNCN, người nộp thuế phải nộp tờ khai thuế TNCN.

- Trong các tháng/quý không có việc khấu trừ thuế TNCN, không cần phải nộp tờ khai thuế.

- Trong các tháng/quý không có chi trả thu nhập, không phải nộp tờ khai. Nếu có chi trả thu nhập mà không có việc khấu trừ thuế TNCN, cũng không cần phải nộp tờ khai (không cần kê khai).

- Không cần phải nộp tờ khai trắng nếu không có chi trả thu nhập hoặc không có việc khấu trừ thuế TNCN.

Tóm lại, nếu không có phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN, không cần phải nộp Tờ khai 05/KK-TNCN.

 

2. Không nộp tờ khai thuế đúng hạn bị xử phạt như thế nào?

Quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm liên quan đến việc nộp hồ sơ khai thuế như sau:

- Cảnh cáo sẽ được áp dụng đối với việc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày với tình tiết giảm nhẹ.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng cho việc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng cho việc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày.

- Phạt tiền từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng cho một trong các vi phạm sau đây:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày;

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không có số thuế phải nộp phát sinh;

+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không có số thuế phải nộp phát sinh;

+ Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng đối với việc nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và đã được người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trong trường hợp số tiền phạt áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế, số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này sẽ bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế, nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 của Điều này.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

+ Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;

+ Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với vi phạm quy định tại điểm c và d khoản 4 của Điều này.

Do đó, khi cá nhân hoặc tổ chức không tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị phạt theo các quy định đã nêu trên. Mức phạt sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian vi phạm, dao động từ 2.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, và cũng áp dụng biện pháp buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm.

Lưu ý: Theo quy định của Điều 4 và Điều 7 trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt nêu trên áp dụng cho tổ chức. Đối với cá nhân, mức phạt sẽ là một nửa của mức phạt đối với tổ chức.

 

3. Công ty không phát sinh khấu trừ thuế có phải quyết toán thuế TNCN không?

Dựa trên quy định của Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về các loại thuế được khai theo tháng, theo quý, theo năm, theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế, điều quy định như sau:

Các loại thuế, khoản thu được khai quyết toán hàng năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tái tổ chức doanh nghiệp. Trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa), nếu doanh nghiệp kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp bị chuyển đổi, không cần phải khai quyết toán thuế đến thời điểm quyết định về chuyển đổi doanh nghiệp; thay vào đó, doanh nghiệp chỉ cần khai quyết toán thuế khi kết thúc năm tài chính. Cụ thể như sau:

Các tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền từ phía tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không. Trong trường hợp không có thu nhập phát sinh, tổ chức hoặc cá nhân không cần phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền từ cá nhân đối với phần thu nhập được tổ chức cũ chi trả và thu hồi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cung cấp cho người lao động (nếu có).

Từ quy định trên, ta có thể rõ ràng nhận thấy rằng cả tổ chức lẫn cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải chịu trách nhiệm khai quyết toán thuế và thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân được ủy quyền, mà không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Bài viết liên quan: Mức phạt khi không nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là bao nhiêu?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về: Không phát sinh thuế thu nhập cá nhân có cần nộp tờ khai thuế không? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!