Khuynh hướng nhập khẩu (propensity to import) là tỷ trọng của thu nhập quốc dân được chi cho hàng nhập khẩu. Khuynh hướng nhập khẩu bình quân (APM) được tính bằng cách lấy tổng mức nhập khẩu (M) chia cho tổng mức thu nhập (Ị7), còn khuynh hướng nhập khẩu cận biên được tính bằng cách lấy mức nhập khẩu tăng thêm (AM) chia cho mức thu nhập tăng thêm (AT)- Sự gia tăng khuynh hướng nhập khẩu làm giảm mức chi tiêu để mua hàng hoá sản xuất trong nước tại mọi mức thu nhập. Điều này hàm ý sự gia tăng khuynh hướng nhập khẩu làm tăng mức rò rỉ khỏi vòng chu chuyển của thu nhập quốc dân.