1. Chức năng của kiểm toán nhà nước khu vực 12

Chức năng của Kiểm toán nhà nước khu vực 12, được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020, là một phần quan trọng trong hệ thống Kiểm toán nhà nước, nhằm hỗ trợ Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc đánh giá, xác nhận, kết luận và đưa ra kiến nghị liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công cũng như các hoạt động liên quan tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên địa bàn khu vực. Quyết định nêu rõ các đối tượng mà Kiểm toán nhà nước khu vực 12 sẽ thực hiện kiểm toán, bao gồm:

- Các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực: Kiểm toán sẽ tập trung vào việc đánh giá và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công tại các cấp chính quyền địa phương để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương trên địa bàn khu vực: Kiểm toán sẽ kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, đồng thời đưa ra những kiến nghị cần thiết để cải thiện quy trình và hiệu suất.'

-  Các công trình, dự án đầu tư của Ủy ban nhân dân các cấp hoặc các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân: Kiểm toán nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quản lý nguồn lực và kết quả của các dự án, công trình đầu tư.

- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ: Kiểm toán sẽ tập trung vào việc đánh giá quản lý tài chính và tài sản công trong các doanh nghiệp thuộc quản lý của chính quyền địa phương tại khu vực.

- Kiểm toán một số đối tượng khác theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước: Nếu có các đối tượng khác đặc biệt cần kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực 12 sẽ thực hiện theo chỉ đạo cụ thể từ Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công tại khu vực được thực hiện một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, đồng thời giữ vững nguyên tắc quản lý nhà nước và ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực, thất thoát nguồn lực.

 

2. Quyền của kiểm toán nhà nước khu vực XII khi tổ chức và thực hiện

Căn cứ khoản 12 Điều 2 của Quyết định 1361/QĐ-KTNN 2020

Khi tổ chức và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán nhà nước khu vực XII không chỉ có trách nhiệm mà còn được ủy quyền với một loạt các quyền lợi và chức năng quan trọng. Cụ thể, các quyền của Kiểm toán nhà nước khu vực XII bao gồm:

- Yêu cầu thông tin và tài liệu: Kiểm toán nhà nước có quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán, cũng như cơ quan, tổ chức, và cá nhân liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho quá trình kiểm toán. Họ cũng được phép truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử để thu thập thông tin liên quan trực tiếp đến nội dung và phạm vi kiểm toán.

- Kiểm tra và đối chiếu: Kiểm toán nhà nước có thể thực hiện việc kiểm tra và đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp đến nội dung và phạm vi kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

- Kiến nghị và yêu cầu kết luận: Kiểm toán nhà nước có quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán về sai phạm trong báo cáo tài chính và vi phạm pháp luật. Họ cũng có thể đề xuất các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

- Đề xuất xử lý vi phạm: Kiểm toán nhà nước có thể đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp không tuân thủ hoặc không đầy đủ thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán.

- Kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật: Kiểm toán nhà nước có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán.

- Kiến nghị xử lý cản trở kiểm toán: Kiểm toán nhà nước có quyền đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, và cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán hoặc cung cấp thông tin và tài liệu không đúng sự thật cho Kiểm toán nhà nước và kiểm toán viên nhà nước.

- Trưng cầu giám định: Kiểm toán nhà nước có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước trưng cầu giám định về chuyên môn khi cần thiết.

- Uỷ thác kiểm toán: Kiểm toán nhà nước có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán để thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị. Họ phải chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về tính trung thực của số liệu, tài liệu và kết luận, kiến nghị kiểm toán từ doanh nghiệp kiểm toán.

- Kiến nghị sửa đổi pháp luật: Kiểm toán nhà nước có thể thông qua hoạt động kiểm toán, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật.

- Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra: Kiểm toán nhà nước có quyền đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán thuộc phạm vi kiểm toán của đơn vị.

 

3. Quy định về tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực XII

Căn cứ Điều 3 của Quyết định 1361/QĐ-KTNN năm 2020 có quy định về tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực XII như say: 

Tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước khu vực XII là một hệ thống tổ chức có cấu trúc chặt chẽ và rõ ràng, nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán được thực hiện một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Bộ máy này bao gồm nhiều phòng ban và chức năng khác nhau, mỗi phòng đều có trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể.

Các đơn vị trong bộ máy:

- Văn phòng: Đây là nơi quản lý và tổ chức các công việc hành chính, làm cầu nối giữa các phòng ban khác nhau trong tổ chức.

- Phòng tổng hợp: Chịu trách nhiệm về việc tổ chức và quản lý thông tin, tài liệu, cũng như các công việc tổng hợp của tổ chức.

- Phòng Kiểm toán ngân sách 1, 2 và 3: Mỗi phòng này chịu trách nhiệm kiểm toán các khía cạnh khác nhau của ngân sách, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc sử dụng nguồn lực công.

- Phòng Kiểm toán đầu tư - dự án: Nhiệm vụ của phòng này là kiểm toán các hoạt động đầu tư và dự án, đảm bảo rằng tiền công dân được sử dụng một cách hiệu quả và không lãng phí.

Nhân sự: Tổ chức có một đội ngũ nhân sự đa dạng, với các vị trí như Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng, cùng với các công chức và người lao động khác. Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo được thực hiện theo quy định nghiêm túc và minh bạch.

Nhiệm vụ cụ thể: Mỗi phòng ban có nhiệm vụ cụ thể được quy định sau khi được phê duyệt bởi Tổng Kiểm toán nhà nước. Điều này đảm bảo rõ ràng về trách nhiệm và giúp mỗi đơn vị hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Quyết định tổ chức: Quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực XII đều được Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện dựa trên đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực XII. Điều này thể hiện sự linh hoạt và linh động trong quản lý tổ chức để đáp ứng nhanh chóng với biến động trong môi trường hoạt động.

Nếu các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Kiểm toán nhà nước là gì ? Lịch sử hình thành và phát triển của Kiểm toán nhà nước