Hướng dẫn làm giấy đề nghị hoàn trả thuế nộp thừa vào ngân sách nhà nước. Ví dụ: Công ty A năm vừa rồi đã nộp dư số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2016 số tiền 24 triệu. Công ty A muốn hoàn trả lại số tiền này. Vậy giấy đề nghị hoàn trả ngân sách nhà nước sẽ được hoàn thiện như sau:

Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………….                               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc                                                        

Số:...                                                                                       ..., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

  rường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: .......(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)........

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

>> Xem thêm:  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Chủ thể quan hệ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp

[02] Tên người nộp thuế:..................................................................... 

[03] Mã số thuế:

[04] CMND/Hộ chiếu số: ........Ngày cấp:...../......./...........Nơi cấp:.....Quốc tịch : ............ 

[05] Địa chỉ :......................................................................................... 

[06] Quận/huyện: ..................... [07] Tỉnh/thành phố: ......................... 

[08] Điện thoại: .....................  [09] Fax: ............... [10] Email: .......... 

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):.............................................................. 

[12] Mã số thuế:

[13] Địa chỉ :.......................................................................................... 

[14] Quận/huyện: ........................ [15] Tỉnh/thành phố: ....................... 

[16] Điện thoại: ............  [17] Fax: ........................ [18] Email: ............ 

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:..............ngày ........................................ 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả:                                                                   Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

SSố TT

Loại thuế

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT

Số tiền đề nghị hoàn

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 năm 2016

 24.000.000

 24.000.000

 Nộp dư

Tổng cộng

 24.000.000

 24.000.000

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  

                                                                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)

Cơ quan

thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan

Nộp vào tài khoản

Số

tiền

Cơ quan thuế

Cơ quan Hải quan

Cơ quan khác

Số

Ngày

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế

TỔNG CỘNG

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:................................................ 

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: 24.000.000 VNĐ.  Bằng chữ: Hai mươi tư triệu Việt Nam đồng

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản: Tài khoản số:...................Tại Ngân hàng (KBNN).......

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là gì ? Các loại thuế thu nhập hiện nay

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ...................... 

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ............................................................................................................. 

2 ............................................................................................................ 

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:.......................................

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:...............................

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2021 ?