Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017;

2. Tư vấn pháp lý

Căn cứ theo quy định của Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có quy định 

Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Như vậy nếu bị mất sổ, hoặc sổ bảo hiểm bị hỏng lát có thể được cấp lại.

Hồ sơ cần chuẩn bìL

01 Tờ khai ytham gia, điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS) dưới đây:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI

>> Xem thêm:  Hỏi về bảo hiểm thất nghiệp khi công ty làm mất sổ BHXH ?

THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ..............................................................................

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………..

[02]. Số định danh: ………………………………………………………………………..

[03]. Ngày tháng năm sinh: …………[04]. Giới tính: ………….[05]. Quốc tịch………..

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) ……………………….……...

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………..……………………………...

[06.3]. Tỉnh (thành phố) …………………..……………………….……………...……

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ……………………………………………………

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .…………..………….…

>> Xem thêm:  Công ty cũ không trả sổ bảo hiểm xã hội thì có thể báo mất để xin cấp lại không ?

[08.2]. Xã (phường, thị trấn) ..……..……………… [08.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) .………..…………... [08.4].Tỉnh (thành phố) ……………………….…

[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .……………..………….…

[09.2]. Xã (phường, thị trấn) ..……..……………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) .………..…………... [09.4].Tỉnh (thành phố) ……………………….…

[10]. Mức tiền đóng: ……………………[11]. Phương thức đóng: …….……………

[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ……………………………………...

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

[14]. Tài liệu kèm theo: …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

[15]. Số tài khoản: ………………………………………………………………….….….

>> Xem thêm:  Công ty giữ lương người lao động đúng hay sai ?

[15.1]. Ngân hàng: ………………………………………………………………….….….

[15.2]. Chi nhánh, phòng giao dịch: ………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn lập tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

a) Mục đích: kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...

b) Trách nhiệm lập: người tham gia BHXH, BHYT.

c) Thời gian lập:

- Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia lần đầu hoặc khi thay đổi thông tin.

>> Xem thêm:  Người lao động làm mất sổ bảo hiểm xã hội ?

- Đối với người chỉ tham gia BHYT: Khi thay đổi thông tin.

d) Phương pháp lập:

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ và tên của người tham gia BHXH, BHYT.

[02]. Số định danh:đối với người cùng tham gia BHXH, BHYT; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện thì ghi số sổ BHXH. Trường hợp chưa có sổ BHXH mà có thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT. Nếu chưa có thì để trống.

[03]. Ngày tháng năm sinh: ghi ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[04]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

[05]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

[06]. Nơi cấp Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phốđã cấp giấy khai sinh lần đầu. Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).

[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): ghi số chứng minh thư hoặc ghi số hộ chiếu.

[08]. Địa chỉ nơi cư trú: ghi đầy đủ địa chỉ theo sổ hộ khẩu (trường hợp có sổ tạm trú thì ghi theo sổ tạm trú): số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

>> Xem thêm:  Công ty không trả sổ BHXH với lý do không bàn giao công việc có đúng luật không?

[09]. Địa chỉ liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

[10]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

[11]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng.

[12]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm gửi cho cho đơn vị, UBND xã, đại lý thu).

[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin thì chỉ cần ghi chỉ tiêu [01], [02], [12], [13] và nội dung thay đổi.

[14]. Tài liệu kèm theo:

- Đối với người thay đổi thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

- Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ chứng minh.

đ) Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên.

>> Xem thêm:  Cho người khác mượn hồ sơ mang tên mình đi xin việc - các quyền lợi về BHXH của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng

e) Trường hợp kê khai thay đổi về nhân thân (họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh) đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp lại tờ rời sổ bảo hiểm xã hội bị mất phải làm lại như thế nào ?