Lệ phí là khoản thu của ngân sách nhà nước mà người thụ hưởng kết quả hoạt động quản lí nhà nước, người được phục vụ có nghĩa vụ nộp.

Lệ phí là khoản thu mang tính bổ trợ để Nhà nước thực hiện các hoạt động quản lí nên không nhằm bù bù đắp toàn bộ chỉ phí quản lí nhà nước. Trong quan hệ thu, nộp lệ phí, Nhà nước là chủ thể thực hiện các hoạt động quản lí làm phát sinh nghĩa vụ nộp lệ phí của người thụ hưởng kết quả của các hoạt động quản lí đó. Do mục đích thu không nhằm bù đắp toàn bộ chỉ phí quản lí nhà nước nên lệ phí không mang tính đối giá giữa Nhà nước và người nộp. Phần lớn mức thu các loại lệ phí được ấn định trước đối với từng công việc quản lí nhà nước. Theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí do Uỷ bạn thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28.8.2001, Uy ban thường vụ Quốc hội ban hành danh mục lệ phi.

Chính phủ quy định chỉ tiết danh mục lệ phí do Uÿ ban thường vụ Quốc hội ban hành; Bộ Tài chính quy định mức thu cụ thể đối với từng loại lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu lệ phí được phân cấp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình. Khoản thu lệ phí là hình thức thu ngân sách được áp dụng phổ biến ở các nước, góp phần bổ sung cho chỉ phí quản lí, vốn đầu tư tái tạo cơ sở vật chất để duy trì và mở rộng hoạt động dịch vụ.