1. Lệnh mua bán lô lẻ là gì ?

Lệnh mua bán lô lẻ (ODD-LOT ORDER) là lệnh mua hoặc bán chứng khoán với số lượng ít hơn đơn vị mua bán được đặt ra, nghĩa là dưới 100 cổ phần đối với đa số các cổ phiếu và các trái phiếu có mệnh giá dưới $1.000.

An order to buy or sell a security ỉn an amount that is less than the established trading unit, i.e., below 100 shares for the majority of stocks and less than $1,000 face value of bonds.

2. Lô lẻ (odd lot) là gì ?

Lô lẻ (odd lot) là trong giao dịch trên thị trường chứng khoán, đó là lượng cổ phiếu nhỏ hơn mức 100 đơn vị cổ phần đối với các trường hợp phát hành đê bán ra hay 10 đơn vị cổ phần cho các trường hợp phát hành không bán ra.

3. Người môi giới lô lẻ (ODD-LOT BROKER) là gì ?

Người môi giới lô lẻ (ODD-LOT BROKER) là thành viên của sở giao dịch chứng khoán chuyên thực hiện các lệnh bằng lô lẻ cho các Người môi giới khác và không giao tiếp với dân chúng. Xem Odd-lot differential.

A member of a stock exchange who specializes in executing orders in odd-lots for other brokers and has no contact with the public. See Odd-lot differential.

4. Người mua bán lô lẻ (ODD-LOT TRADER) là gì ?

Người mua bán lô lẻ (ODD-LOT TRADER) là người mua và bán các chứng khoán bằng các lô dưới 100 cổ phần, được phân biệt với các nhà đầu tư chuyên nghiệp và những người trường vốn, nghĩa là những người mua bán số lượng chứng khoán lớn.

One who buys and sells securities in lots of less than 100 shares, as distinguished from professional investors and people of substantial means who deal in larger amounts.

5. Chỉ số lô lẻ (ODD-LOT INDEX) là gì ?

Chỉ số lô lẻ (ODD-LOT INDEX) là sự đo lường tâm lý dân chúng về thị trường và được tính bằng cách chia tổng các vụ bán lô lẻ cho các vụ mua lô lẻ theo chỉ số giá trung bình vận động trong 10 ngày. Khi các vụ bán nhiều hơn các vụ mua, điều đó cho thấy dân chúng miễn cưỡng mua và điều này được coi như ủng hộ. Khi các vụ mua nhiều hơn các vụ bán, biểu hiện ngược lại.

A measurement of public psychology toward the market, and computed by dividing total oddlot sales by odd-lot purchases on a ten-day moving average. When sales outnumber purchases, it indicates the public is reluctant to buy and this is interpreted as favorable. When purchases outnumber sales, the reverse holds true.

6. Khoản chênh lệch trong lô lẻ (ODD-LOT DIFFERENTIAL) là gì ?

Khoản chênh lệch trong lô lẻ (ODD-LOT DIFFERENTIAL) là khoản đền bù cho những dịch vụ của người môi giới lô lẻ nhận được. Khoản này được cộng vào giá của vụ bán lô chẵn trên các lệnh mua có kết quả và được trừ đi giá trên các lệnh bán lô lẻ. Trên các cổ phiếu có đơn vị 100 cổ phần (lô chẵn) thường được cộng các khoản chênh lệch là I2V2 xu trên cổ phần (Vs điểm) đối với các cổ phiếu bán dưới $40 và cộng 25 xu trên cổ phần ẹ/4 điểm) đối với các cổ phiếu bán $40 hoặc hơn.

The compensation received for his services by an odd-lot broker. It is added to the price of the effective round-lot sale on buy orders and subtracted from the price on sell orders. On 100-share unit stocks, the differential amounts to 12^/2 - cents per share (i/z point) on stocks selling below $40, and 25- cents per share (I/4 point) on stocks selling at $40, or above.

7. Công ty môi giới lô lẻ (ODD-LOT HOUSE) là gì ?

Công ty môi giới lô lẻ (ODD-LOT HOUSE) là công ty môi giới chuyên giải quyết các lệnh của các nhà đầu tư muốn mua hoặc bán các chứng khoán bằng các lô dưới 100 cổ phần. Hai công ty giải quyết 99% giao dịch bằng các lô lẻ. Họ là những nhà buôn bán thay vì là những công ty môi giới mà theo tính chất hoạt động của họ buộc họ phải tạo vị thế trong thị trường. Họ dựa vào chứng khoán trái phiếu tồn của riêng họ để đáp ứng nhu cầu về chứng khoán.

A brokerage firm which specializes in handling orders from investors who wish to buy or sell securities in lots of less than 100 shares. Two firms handle 99% of the business in odd-lots. They are dealers rather than brokers ỉn that the nature of their business obliges them to take positions in the market. They draw on their own inventory to satisfy the demand for securities.