Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên trong giao dịch dân sự nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất đối tượng hoặc nội dung của giao dịch nên đã xác lập giao dịch dân sự.

Hành vi lừa dối có thể do bên tham gia giao dịch trực tiếp thực hiện hoặc thông qua hành vi của người thứ ba.

Giao dịch được xác lập do sự lừa dối có thể bị tuyên bố vô hiệu. Thời hiệu khởi kiện tuyên bố giao dịch dân sự do lừa dối là một năm. Khi giao dịch bị tuyên bố là vô hiệu, bên lừa dối phải bồi thường thiệt hại; tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức của bên lừa dối bị tịch thu sung công quỹ nhà nước.