Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam là đạo luật quy định có hệ thống tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận được Quốc hội Khoá X, kì họp thứ 5 thông qua ngày 12.6.1999, có hiệu lực từ ngày 26.6. 1999.

Mục tiêu của việc ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tỉnh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trên cơ sở kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo.

Luật xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999 điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong tổ chức và hoạt động của. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Về cơ cấu, Luật có 4 chương, 18 điều với những nội dung cơ bản như sau: 1) Những quy định chung: xác định tính chất, vị trí và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước; 2) Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thi hành Hiến pháp, pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức tham gia các công tác như xây dựng pháp luật, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; 3) Quy định về những bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: bộ máy giúp việc, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, kinh phí hoạt động.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đạo luật đầu tiên quy định một cách có hệ thống về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là đạo luật đóng vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.