Luật sư tư vấn về chủ đề "mặt trận tổ quốc việt nam"

mặt trận tổ quốc việt nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mặt trận tổ quốc việt nam.

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một phần của hệ thống chính trị. Điều này xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, xuất phát từ thể chế chính trị: nước ta là nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân.

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?
Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, đồng thời thực hiện lợi ích của các chủ thể khác.

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bài viết tìm hiểu về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? Trình tự tiến hành phản biện xã hội?

Nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam? Trình tự tiến hành phản biện xã hội?
Phản biện xã hội là phản biện đối với hoạt động tổ chức và thực thi quyền lực chính trị, ở đó, quan hệ giữa các chủ thể - phản biện và được phản biện nằm trong mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Vậy, Nguyên tắc phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định ra sao?

Những nội dung nổi bật của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Những nội dung nổi bật của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức ở trung ương và các đơn vị hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 76/2013/QĐ-TTg

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 76/2013/QĐ-TTg
Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định 76/2013/QĐ-TTg

Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Ngày 26/09/201 HĐND Tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai