có), hạch toán vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và tự chủ sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”. Căn cứ vào Khoản 2 Điều 21 của Nghị định 43/2006/NĐ-CP, thì kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp được xem là một nguồn thu khác của đơn vị. Đầu năm 2016, đơn vị tôi có thuê một hợp đồng làm lái xe, hưởng lương từ nguồn Bảo hiểm thất nghiệp chi trả. Trong quá trình hoạt động, ngoài các lần chở cán bộ phòng Bảo hiểm thất nghiệp đi công tác, nhân viên lái xe được Giám đốc phân công chở các cán bộ phòng ban khác đi tư vấn tại các huyện trong tỉnh (các cán bộ này hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước).Nội dung các buổi tư vấn liên quan đến xuất khẩu lao động. Đầu tháng 8/2016, nhân viên lái xe có trình các chứng từ (công văn, lệnh điều xe, số km thực đi) để làm thanh toán chế độ phụ cấp lưu trú 60.000 đ/ ngày đối với khu vực đồng bằng. Tổng cộng đi 6 ngày trong 6 tháng đầu năm 2016 (phụ cấp lưu trú 60.000 có quy định trong hướng dẫn của quyết định của UBND tỉnh ban hành về chế độ công tác phí). Tuy nhiên, kế toán không chi trả, vì cho rằng lái xe hưởng lương BHTN, thì công việc phải liên quan đến BHTN, trong khi công việc mà lái xe đã làm là chở cán bộ đi tư vấn Xuất khẩu lao động, nên không thanh toán được phụ cấp lưu trú. Kế toán trả lời như vậy là đúng hay sai? xin nhờ tư vấn ạ.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao độngcủa công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm chi phí quản lý bảo hiểm

Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

2. Nội dung trả lời:

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?

Điều 10, Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 quy định:

"Điều 10. Chi phí quản lý đối với tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

1. Nội dung và mức chi:

a) Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp; cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp; chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý: Thực hiện theo nội dung chi có liên quan quy định tại các khoản 1, 2, 3, 8 và 11 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ;

b) Chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo cáo;

c) Chi phí bảo quản, lưu trữ tài liệu có liên quan về bảo hiểm thất nghiệp;

d) Chi hỗ trợ cơ quan lao động-thương binh và xã hội, cơ quan có liên quan trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm thất nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng;

đ) Đối với công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ đối tượng đăng ký thất nghiệp, hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại khu dân cư mà tự túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, thì được hỗ trợ theo phương thức khoán tiền tự túc phương tiện (gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe) tối đa không quá 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức khoán cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng;

e) Chi phí chuyển tiền chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp cho Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại;

g) Chi hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và các nhiệm vụ liên quan về bảo hiểm thất nghiệp: Hỗ trợ công tác phối hợp chỉ đạo, chế độ công tác phí, làm đêm, thêm giờ, chi phí xăng xe hoặc thuê phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;

>> Xem thêm:  Quy định về việc chuyển từ công chức sang viên chức ?

h) Chi thường xuyên hoạt động bộ máy của bộ phận nghiệp vụ về bảo hiểm thất nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, gồm: Chi tiền lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương; chi quản lý hành chính;

i) Chi không thường xuyên, gồm:

- Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình của Nhà nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước;

- Chi phí thuê mướn; chi phí thực hiện hợp đồng thuê khoán công việc hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên;

- Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài và đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp do cấp có thẩm quyền quyết định;

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý và sử dụng kinh phí:

a) Căn cứ dự toán được giao, các đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và nội dung chi theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Khi nhận được kinh phí do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp, kể cả phần kinh phí chi tiền lương đối với người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp bằng 1,8 lần so với chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (nếu có), hạch toán vào nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và tự chủ sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

>> Xem thêm:  Đơn vị sự nghiệp hành chính có phải nộp nội quy lao động hay không ?

c) Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị có trách nhiệm lập và gửi báo cáo quyết toán năm theo quy định của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 3 hằng năm để xét duyệt, tổng hợp quyết toán với BHXH Việt Nam.

..."

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV :

Điều 6. Quản lý, sử dụng viên chức

1. Tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và tiếp nhận
a) Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch biên chế của đơn vị đã được phê duyệt, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trong đó xác định rõ số lượng cần tuyển của từng ngạch, điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, thời gian tuyển dụng và báo cáo kế hoạch tuyển dụng với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được quyền quyết định kế hoạch tuyển dụng.
b) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được quyết định tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển phù hợp với đặc điểm chuyên môn của từng lĩnh vực cần tuyển và điều kiện cụ thể của từng đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng; ký hợp đồng làm việc đối với những người đã được tuyển dụng trên cơ sở tiêu chuẩn của ngạch cần tuyển và phù hợp với cơ cấu chức danh, nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật; tiếp nhận viên chức ngạch chuyên viên và ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống.
...
5. Bố trí, phân công công tác, điều động, biệt phái, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc

>> Xem thêm:  Cách hạch toán chi phí khi doanh nghiệp bị đình chỉ hóa đơn ?

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền:
a) Bố trí, phân công công tác, giao nhiệm vụ cho viên chức phù hợp với trình độ đào tạo, nhu cầu, vị trí công việc, bảo đảm các chế độ, chính sách và điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ;
b) Điều động, biệt phái, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên và ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống theo quy định của pháp luật.

Theo những quy định nói trên, khoản kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp được cấp cho cơ quan bạn sẽ được hạch toán vào nguồn thu của cơ quan, từ đó phân bổ chi cho các hoạt động của cơ quan. Khoản kinh phí này được cấp dựa trên cơ sở các nguồn chi cho hoạt động liên quan đến BHTN của cơ quan đó. Như vậy, khoản tiền lương của người lái xe hưởng lương cũng được tính vào khoản chi cho hoạt động quản lý BHTN của đơn vị, làm cơ sở xin cấp kinh phí quản lý BHTN hằng năm của đơn vị. Tuy nhiên, người lái xe được tuyển dụng vào cơ quan bạn, làm việc cho cơ quan bạn, thực hiện các nhiệm vụ do những người có trách nhiệm trong cơ quan giao nên các khoản chi phí hợp lý khi người lái xe thực hiện nhiệm vụ cần được chi trả cho người đó. Khoản chi này sẽ được trích từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động của cơ quan. Khoản kinh phí cho cho hoạt động quản lý BHTN đã được hạch toán vào nguồn thu của đơn vị sự nghiệp nên kế toán từ chối chi trả với lý do như trên là không hợp lý.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động.

>> Xem thêm:  Trường mầm non này có thành lập hội đồng quản trị ?

 

 

>> Xem thêm:  Chi phí cho ô tô của cá nhân có được tính chi phí doanh nghiệp ?