1. Một số thông tin về ngành thống kê

Lĩnh vực thống kê, thường được gọi là Statistical, đại diện cho một ngành học đa chiều và phức tạp mà dành riêng cho việc quản lý, khai thác thông tin, và thực hiện nghiên cứu về dữ liệu thu thập từ các hệ thống và nguồn dữ liệu đa dạng. Điều đặc biệt quan trọng là thống kê không chỉ giới hạn ở việc đếm và tổng hợp dữ liệu, mà còn đòi hỏi khả năng đào sâu vào bên trong để hiểu sâu và giải thích ý nghĩa của các dữ liệu này. Lĩnh vực thống kê là nền tảng quan trọng của sự hiểu biết và quyết định dựa trên dữ liệu. Nó giúp chúng ta xác định xu hướng, mối quan hệ, và những thông tin quan trọng ẩn sau dữ liệu. Các chuyên gia thống kê không chỉ biết cách thu thập, xử lý, và biểu diễn số liệu một cách chính xác mà còn có khả năng trình bày những phân tích đáng giá và giải thích các biểu đồ, hình ảnh thống kê một cách rõ ràng.

Ngoài việc diễn giải số liệu, lĩnh vực thống kê còn liên quan đến việc tổ chức hệ thống dữ liệu một cách có hệ thống và khoa học, đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Các thông tin thu thập qua thống kê cung cấp cơ sở cho quyết định trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, y tế, xã hội đến môi trường và hơn thế nữa. Lĩnh vực thống kê không chỉ là công cụ mạnh mẽ để phân tích thế giới xung quanh, mà còn là một nền tảng quan trọng trong việc đảm bảo sự thấu đáo và sáng suốt trong việc quản lý dữ liệu và hệ thống thông tin.

Trong thế giới hiện đại, thống kê không chỉ đơn thuần là việc tổng hợp các con số, mà còn bao gồm việc áp dụng các phương pháp phân tích sâu và chuyên sâu để khám phá thông tin ẩn sau các con số. Nó giúp ta dự đoán xu hướng, tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố, và giải thích ý nghĩa thực sự của các dữ liệu. Ngoài ra, thống kê còn đóng vai trò quan trọng trong việc biểu đồ hóa thông tin, chuyển đổi số liệu thành biểu đồ dễ hiểu để có cái nhìn trực quan về sự phân bố và biến đổi của dữ liệu. Điều này giúp người nghiên cứu, doanh nghiệp và quản lý dễ dàng hình dung và đưa ra quyết định thông minh dựa trên dữ liệu.

Ngoài ra, thống kê còn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức dữ liệu một cách khoa học để tạo ra hệ thống thông tin đáng tin cậy. Việc này đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trữ, xử lý và truy xuất một cách hiệu quả và bảo đảm tính toàn vẹn của thông tin. Thông qua thống kê, ta có khả năng tạo ra cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để hỗ trợ quyết định, nghiên cứu, và thị trường hóa. Tóm lại, thống kê không chỉ đơn thuần là việc xử lý dữ liệu, mà còn là một nền tảng quan trọng cho sự hiểu biết, dự đoán, và quyết định thông qua việc nghiên cứu, biểu đồ hóa, và tổ chức dữ liệu một cách khoa học.

 

2. Từ ngày 15/11/2023 lương công chức ngành thống lê cao nhất là 11.92 triệu đồng 

Vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT, mở đầu cho một bước quan trọng trong quản lý và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê tại Việt Nam. Theo thông tư này, các ngạch công chức chuyên ngành thống kê sẽ áp dụng Bảng lương chuyên môn và nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, được điều chỉnh và bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP. Cụ thể, việc xác định mức lương và xếp hạng chức vụ sẽ tuân theo các ngạch công chức sau:

- Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261): Cán bộ thuộc ngạch này sẽ áp dụng Bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), với hệ số lương dao động từ 6,20 đến 8,00. Điều này tương đương với mức lương hàng tháng từ 9,238 triệu đồng đến 11,92 triệu đồng.

- Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262): Các công chức thuộc ngạch này sẽ áp dụng Bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), với hệ số lương từ 4,40 đến 6,78, tương đương với mức lương hàng tháng từ 6,556 triệu đồng đến 10,102 triệu đồng.

- Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263): Cán bộ của ngạch này sẽ áp dụng Bảng lương công chức loại A1, với hệ số lương trong khoảng từ 2,34 đến 4,98. Điều này tương đương với mức lương hàng tháng từ 3,486 triệu đồng đến 7,420 triệu đồng.

- Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264): Các thành viên trong ngạch này sẽ áp dụng Bảng lương công chức loại A0, với hệ số lương từ 2,10 đến 4,89. Điều này tương đương với mức lương hàng tháng từ 3,129 triệu đồng đến 7,286 triệu đồng.

- Ngạch Nhân viên thống kê (mã số 23.265): Cuối cùng, nhân viên trong ngạch này sẽ áp dụng Bảng lương công chức loại B, với hệ số lương dao động từ 1,86 đến 4,06. Điều này tương đương với mức lương hàng tháng từ 2,771 triệu đồng đến 6,049 triệu đồng.

Thông tư số 08 đã tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc xếp lương và quản lý những người làm công việc quan trọng trong lĩnh vực thống kê, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của họ trong việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thống kê cơ bản cho sự phát triển và quản lý của đất nước.

 

3. Những điều cần biết về công chức ngành thống kê

Việc thực hiện quá trình chuyển xếp lương cho công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện đang giữ sang ngạch công chức chuyên ngành thống kê, như được quy định trong Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT, đòi hỏi sự tuân thủ và thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, Mục II của Thông tư 02/2007/TT-BNV. Quy trình này tạo ra một khía cạnh phức tạp và yêu cầu sự tập trung vào việc xem xét và đánh giá cẩn thận của tình hình cá nhân của từng công chức để đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình chuyển đổi và xếp hạng lương.

Những công chức hiện đang giữ vị trí trong ngạch thống kê viên trình độ cao đẳng, áp dụng Bảng lương công chức loại A0 trước khi Thông tư 08/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực đang đối diện với một quá trình có tính quyết định - việc cơ quan có thẩm quyền xem xét khả năng chuyển xếp họ vào ngạch mới, tức là ngạch thống kê viên trung cấp. Quá trình này đòi hỏi một sự xem xét chi tiết và đánh giá cận thận về năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện của từng công chức, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc điều chỉnh và xếp hạng lương. Các yếu tố quan trọng bao gồm sự thâm niên, hiệu suất làm việc, và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của ngạch thống kê viên trung cấp. Quá trình này sẽ giúp cải thiện hệ thống xếp lương và khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp của các công chức trong lĩnh vực thống kê.

Các công chức hiện tại đang tham gia trong ngạch thống kê viên trung cấp và áp dụng Bảng lương công chức loại B, trước ngày 15/11/2023, nếu họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện mới của ngạch thống kê viên trung cấp (mới), thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện một quá trình xem xét để xem xét khả năng chuyển xếp họ vào ngạch thống kê viên trung cấp (mới). Quá trình chuyển xếp này đồng thời áp dụng Bảng lương công chức loại A0, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/11/2023. Quá trình này đòi hỏi một sự xem xét kỹ lưỡng và đánh giá cận thận về việc công chức đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn của ngạch mới, bao gồm sự thâm niên, hiệu suất làm việc và khả năng thích ứng với các yêu cầu mới của ngạch thống kê viên trung cấp (mới). Điều này nhằm đảm bảo rằng việc điều chỉnh lương được thực hiện một cách công bằng và minh bạch và khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp của các công chức trong lĩnh vực thống kê.

Trong trường hợp mà một công chức hiện đang ở trong ngạch thống kê viên trung cấp (mới), nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện mới của ngạch này, thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành một quá trình xem xét chi tiết để đánh giá khả năng chuyển xếp họ vào một ngạch công chức khác, chẳng hạn như ngạch nhân viên thống kê. Quá trình này đặt ra mục tiêu là đảm bảo rằng mọi quyết định liên quan đến lương và đánh giá hiệu suất của công chức dựa trên năng lực và kinh nghiệm của họ, cũng như khả năng thích ứng với yêu cầu và tiêu chuẩn của ngạch mới. Điều này không chỉ giúp công chức tiếp tục phát triển nghề nghiệp của họ trong lĩnh vực thống kê, mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình điều chỉnh lương và vị trí công việc của họ.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Các loại thang đo trong thống kê là gì? Ví dụ các loại thang đo. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.