1. Phụ lục biên bản thanh tra là gì?

Phụ lục biên bản thanh tra là một tài liệu bổ sung và đi kèm với biên bản thanh tra. Nó chứa các thông tin, chi tiết, bổ sung về các nội dung, phạm vi, kết quả thanh tra và các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra sau khi hoàn thành công tác thanh tra tại cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Phụ lục được lập ra để bổ sung, làm rõ hoặc đề xuất thêm những điều kiện, yêu cầu cần thực hiện sau cuộc thanh tra. Phụ lục biên bản thanh tra có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn về kết quả thanh tra, đồng thời là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Phụ lục biên bản thanh tra có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện và sau khi hoàn tất công tác thanh tra. 

- Phụ lục được sử dụng để bổ sung thông tin chi tiết và rõ ràng hơn về các phạm vi, nội dung, kết quả và kiến nghị sau cuộc thanh tra. Điều này giúp làm rõ các vấn đề cụ thể và giải quyết các vấn đề liên quan một cách chính xác và đáng tin cậy.

- Trong phụ lục, Đoàn thanh tra có thể đề xuất những kiến nghị và yêu cầu cụ thể đối với cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp sau khi thực hiện cuộc thanh tra. Những kiến nghị này có thể liên quan đến việc kiểm tra, kiểm soát, sửa chữa hoặc cải thiện tình hình theo đúng quy định pháp luật.

- Phụ lục giúp xác nhận rõ ràng phạm vi của cuộc thanh tra, đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh quan trọng đã được xem xét và kiểm tra.

- Thông tin trong phụ lục là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật đối với các vi phạm và sai sót được phát hiện trong cuộc thanh tra.

- Phụ lục biên bản thanh tra là một phần không tách rời của biên bản thanh tra, được lưu trữ và sử dụng để tham khảo về kết quả thanh tra trong tương lai hoặc khi cần thiết.

Do đó, phụ lục biên bản thanh tra là một tài liệu quan trọng giúp làm rõ và bổ sung thông tin sau cuộc thanh tra, đồng thời là cơ sở để đưa ra các kiến nghị, yêu cầu và xử lý phù hợp đối với cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp sau khi được thanh tra.

 

2. Hướng dẫn chi tiết xây dựng nội dung phụ lục biên bản thanh tra

Xây dựng nội dung phụ lục biên bản thanh tra là một công việc quan trọng để cung cấp thông tin chi tiết và bổ sung cho biên bản thanh tra. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để xây dựng nội dung phụ lục biên bản thanh tra:

- Xác định mục tiêu và phạm vi của phụ lục: Trước khi bắt đầu xây dựng nội dung phụ lục, hãy xác định rõ mục tiêu và phạm vi cụ thể của phụ lục. Điều này giúp bạn tập trung vào việc thu thập thông tin và các tài liệu liên quan một cách chính xác.

- Liệt kê thông tin cần thêm vào phụ lục: Xác định các thông tin, tài liệu và dữ liệu cần thêm vào phụ lục để bổ sung cho nội dung của biên bản thanh tra. Điều này có thể bao gồm các hồ sơ, chứng từ, bằng chứng, số liệu kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến việc kiểm tra và đánh giá.

- Phân loại thông tin và chia thành các mục con: Tổ chức thông tin một cách cấu trúc và hợp lý trong phụ lục. Chia các thông tin thành các mục con để giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và hiểu được nội dung của từng phần.

- Cung cấp các giải thích và chú thích cần thiết: Đối với các thông tin phức tạp hoặc chuyên ngành, hãy cung cấp giải thích và chú thích để giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung. Sử dụng các định nghĩa, từ viết tắt hoặc các thông tin liên quan để giải thích rõ ràng.

- Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ: Trước khi hoàn thành nội dung phụ lục, hãy kiểm tra và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Điều này đảm bảo rằng phụ lục cung cấp đủ thông tin chính xác và có thể được sử dụng làm tài liệu bổ sung cho biên bản thanh tra.

- Bố cục và trình bày nội dung phụ lục nên được tổ chức một cách rõ ràng và dễ nhìn. Sử dụng các đầu đề, định dạng văn bản, dấu hiệu chú thích và các yếu tố trình bày khác để làm cho phụ lục trở nên hấp dẫn và dễ theo dõi.

- Gắn chữ ký và đóng dấu (nếu cần thiết): Để đảm bảo tính xác thực và pháp lý của phụ lục, có thể yêu cầu các đại diện cấp trên hoặc người có thẩm quyền ký tên và đóng dấu (nếu cần thiết) lên phụ lục.

Nội dung phụ lục biên bản thanh tra cần phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan, tổ chức hoặc cơ quan thuế địa phương liên quan. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy, phụ lục sẽ hỗ trợ và bổ sung cho nội dung của biên bản thanh tra, từ đó giúp cải thiện hiệu quả của quá trình thanh tra thuế.

 

3. Mẫu 18/TTrT Phụ lục biên bản thanh tra 

>>> Tải ngay: Mẫu 18/TTrT Phụ lục biên bản thanh tra 

Công ty Luật Minh Khuê sẽ gửi quý khách ví dụ về nội dung phụ lục biên bản thanh tra như sau:

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA

ĐOÀN THANH TRA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

Phụ lục

BIÊN BẢN THANH TRA

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-TTrT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Cục Thuế về việc tiến hành thanh tra tại Công ty ABC, chúng tôi - Đoàn thanh tra thuế, đã tiến hành thanh tra tại Công ty ABC từ ngày 20 tháng 6 năm 2023 đến ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Thời kỳ thanh tra kéo dài 6 ngày làm việc.

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Công ty ABC, chúng tôi đã tiến hành lập biên bản thanh tra. Hai bên gồm có:

1. Đoàn thanh tra:

- Ông Nguyễn Văn A - Trưởng đoàn thanh tra

- Ông Trần Thị B - Thành viên thanh tra

- Ông Lê Hữu C - Thành viên thanh tra

2. Công ty ABC:

- Ông Nguyễn Văn X - Giám đốc.

- Ông Trần Thị Y - Kế toán trưởng.

I. Nội dung tiến hành lập phụ lục thanh tra:

1. Nội dung 1:

Trong quá trình thanh tra, chúng tôi đã phát hiện Công ty ABC đã không nộp đúng số thuế GTGT vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến sai sót trong báo cáo thuế. Sai sót này do việc hạch toán không chính xác khi ghi nhận số liệu trên sổ sách kế toán. Chúng tôi đề nghị Công ty ABC điều chỉnh và kịp thời nộp thuế GTGT đúng theo quy định.

2. Nội dung 2:

Chúng tôi cũng phát hiện Công ty ABC chưa tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về lập hồ sơ kế toán và chứng từ, gây khó khăn trong việc kiểm tra và xác minh số liệu. Chúng tôi khuyến nghị Công ty ABC thực hiện cải thiện quy trình hạch toán và bổ sung chứng từ liên quan đến các giao dịch tài chính để đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong kế toán.

II. Kết luận, kiến nghị:

1. Kết luận:

Trong quá trình thanh tra, chúng tôi đã phát hiện và lập biên bản các sai sót về ghi chép và hạch toán thuế. Công ty ABC cần kiểm tra lại quy trình kế toán và thực hiện các biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.

2. Kiến nghị:

- Công ty ABC cần điều chỉnh và bổ sung chứng từ, sổ sách kế toán đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong ghi chép kế toán.

- Đề nghị Cục Thuế xem xét việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các sai sót và vi phạm phát hiện trong quá trình thanh tra.

- Công ty ABC cần chủ động hợp tác và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Cục Thuế thực hiện kiểm tra và xác minh số liệu thuế.

Phụ lục Biên bản được thông qua vào hồi 16:30 giờ cùng ngày.

Phụ lục Biên bản gồm có 3 trang, được lập thành 2 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, và là một phần không tách rời theo Biên bản thanh tra lập ngày 25 tháng 6 năm 2023.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA TRƯỞNG ĐOÀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG THANH TRA

 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Công ty Luật Minh Khuê gửi quý khách nội dung bài viết sau: Mẫu 29/TTrT: Biên bản giao, nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có hướng dẫn cụ thể

Với đội ngũ chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết lắng nghe và tư vấn kỹ lưỡng để giải quyết mọi vấn đề pháp lý của quý khách hiệu quả. Liên hệ qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất và có thể hẹn cuộc trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.