1. Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu là gì?

Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu là một phần của hợp đồng chính giữa bên giao thầu (chủ đầu tư, nhà thầu chính) và bên thầu thực hiện (nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu trong nước). Trong hợp đồng chính, bên giao thầu thường phải liệt kê danh sách các nhà thầu phụ mà bên thầu thực hiện có thể thuê để thực hiện một phần công việc trong dự án. Các nhà thầu phụ thường chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho dự án theo yêu cầu của bên giao thầu. Các nhiệm vụ này thường là phần nhỏ hơn và chuyên môn hơn trong dự án tổng thể.

Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ là một phần quan trọng trong quản lý dự án và giúp đảm bảo rằng các nhà thầu phụ được xác định rõ ràng và đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu trong hợp đồng. Nó cũng giúp tăng tính minh bạch và sự công bằng trong quá trình thực hiện dự án. Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu có vai trò quan trọng và chịu trách nhiệm giúp điều chỉnh và quản lý các nhà thầu phụ tham gia trong quá trình thực hiện dự án. Dưới đây là các chức năng chính của phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ:

- Xác định các nhà thầu phụ: Phụ lục bảng kê giúp xác định một cách rõ ràng danh sách các nhà thầu phụ mà bên thầu thực hiện có thể thuê hoặc hợp tác để thực hiện một phần công việc trong dự án. Bằng cách liệt kê tất cả các nhà thầu phụ và thông tin liên hệ của họ, phụ lục giúp chủ đầu tư và bên thầu thực hiện biết chính xác ai sẽ tham gia và chịu trách nhiệm thực hiện một phần cụ thể của công việc.

- Mô tả nhiệm vụ và dịch vụ của từng nhà thầu phụ: Phụ lục bảng kê cung cấp mô tả chi tiết về nhiệm vụ, công việc hoặc dịch vụ mà mỗi nhà thầu phụ sẽ thực hiện trong dự án. Điều này giúp bên thầu thực hiện và bên giao thầu có cái nhìn rõ ràng về phạm vi công việc của từng nhà thầu phụ và đảm bảo các công việc được phân công đúng và hợp lý.

- Xác định thời gian thực hiện: Phụ lục bảng kê cũng đưa ra thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc công việc hoặc dịch vụ của từng nhà thầu phụ. Điều này giúp bên thầu thực hiện và bên giao thầu theo dõi tiến độ công việc của từng nhà thầu phụ và đảm bảo dự án được thực hiện đúng hạn.

- Quản lý chi phí: Phụ lục bảng kê giúp quản lý chi phí của từng nhà thầu phụ bằng cách ghi rõ giá trị hợp đồng giữa bên thầu thực hiện và từng nhà thầu phụ. Điều này giúp đảm bảo rằng việc thanh toán cho các nhà thầu phụ được thực hiện đúng và công bằng.

- Tăng tính minh bạch và pháp lý: Phụ lục bảng kê cung cấp thông tin chi tiết về các nhà thầu phụ tham gia và công việc họ thực hiện, giúp tăng tính minh bạch và pháp lý trong quá trình thực hiện dự án. Điều này giúp tránh tranh chấp và xung đột trong quá trình thực hiện dự án.

Có thể thấy, phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu là một công cụ quan trọng giúp quản lý và điều chỉnh các nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và pháp lý trong quá trình thực hiện hợp đồng.

 

2. Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Dưới đây là hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu theo thông tư (thông tư 80/2021/TT-BTC - nếu có) hoặc các yêu cầu khai thuế thông thường:

1. Tiêu đề của tài liệu

Đầu tiên, bạn cần xác định tiêu đề của tài liệu là "PHỤ LỤC BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU."

2. Thông tin cơ bản

- Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ tính thuế mà phụ lục này áp dụng, ví dụ: "Quyết toán hợp đồng số .... ngày ... tháng ... năm ..."

- Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Ghi rõ tên và thông tin liên hệ của bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay (nếu có).

- Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: Ghi rõ mã số thuế nộp thay của bên Việt Nam (nếu có).

3. Bảng kê các nhà thầu phụ

Tạo một bảng với các cột thông tin sau:

- STT: Số thứ tự của nhà thầu phụ trong bảng kê.

- Tên nhà thầu phụ: Ghi rõ tên của nhà thầu phụ. Mã số thuế của nhà thầu phụ tại Việt Nam (nếu có): Ghi rõ mã số thuế của nhà thầu phụ tại Việt Nam (nếu có).

- Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng: Ghi rõ tên của nhà thầu nước ngoài mà nhà thầu phụ đã ký hợp đồng.

- Loại hàng hóa, dịch vụ: Ghi rõ loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhà thầu phụ cung cấp.

- Địa điểm thực hiện: Ghi rõ địa điểm thực hiện hợp đồng của nhà thầu phụ.

- Thời hạn hợp đồng: Ghi rõ thời hạn thực hiện hợp đồng của nhà thầu phụ.

- Giá trị của hợp đồng: Ghi rõ giá trị của hợp đồng (tính bằng tiền tệ địa phương hoặc USD, tùy vào yêu cầu của quy định thuế).

- Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng: Ghi rõ số tiền doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà nhà thầu phụ đã thu được từ hợp đồng.

4. Tổng cộng

Tạo dòng cuối cùng trong bảng kê để tính tổng giá trị của hợp đồng và doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của tất cả các nhà thầu phụ.

5. Cam đoan

Cuối cùng, bạn cần thêm một phần cam đoan, nơi bạn cam kết rằng số liệu kê khai trên là đúng sự thật và bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

 

3. Mẫu phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu

>>>> Tải ngay: Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu mới nhất theo thông tư 80/2021/TT-BTC 

Nội dung trong mẫu  Phụ lục bảng kê các nhà thầu phụ tham gia hợp đồng nhà thầu như sau:

Phụ lục

BẢNG KÊ CÁC NHÀ THẦU PHỤ THAM GIA HỢP ĐỒNG NHÀ THẦU

(Kèm theo Tờ khai Quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu: 02/NTNN)

Kỳ tính thuế: Quyết toán hợp đồng số 123/HD-NTNN ngày 15 tháng 07 năm 2023

Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: Công ty TNHH Xây dựng ABC Việt Nam

Mã số thuế nộp thay của Bên Việt Nam: 0875421

   STT

Tên nhà thầu phụ

Mã số thuế của nhà thầu phụ tại Việt Nam (nếu có)

Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng

Loại hàng hóa, dịch vụ

Địa điểm thực hiện

Thời hạn hợp đồng

Giá trị của hợp đồng

Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Tên Nhà thầu nước ngoài

Mã số thuế của Nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 1

 Công ty TNHH Xây dựng XYZ 

8974579

ABC International Construction Ltd.

 Cung cấp vật liệu xây dựng

Hà Nội, Việt Nam

12 tháng

 

500,000 USD

500,000 USD

 2

Công ty TNHH Thiết kế và Kiến trúc 

123 654321987

DEF Overseas Architects Ltd.

Dịch vụ thiết kế kiến trúc 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

8 tháng

 

300,000 USD

300,000 USD

 3

 Công ty TNHH Máy móc và Công nghệ 

 456 

GHI International Machinery Co

Cung cấp máy móc xây dựng

Đà Nẵng, Việt Nam

 

10 tháng

 250,000 USD

250,000 USD

 Công ty TNHH Vận chuyển và Logistics       

 789 JKL

Global Logistics Ltd.

 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Hải Phòng, Việt Nam 

6 tháng

 

 150,000 USD

150,000 USD

Tổng cộng

1,200,000 USD 

1,200,000 USD

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: Hà Văn Yến

Chứng chỉ hành nghề số: 745720

Thành phố Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Quý khách xem thêm bài viết sau: Hướng dẫn khai Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân chuyển nhượng vốn (áp dụng đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho nhiều cá nhân). Để thuận tiện và nhanh chóng hơn, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua email lienhe@luatminhkhue.vn hoặc số hotline 1900.6162 để gửi yêu cầu chi tiết. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi trong thời gian ngắn nhất và sẵn sàng sắp xếp cuộc gặp trực tiếp hoặc tư vấn trực tuyến để đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách.