BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Tờ khai Thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.......... năm...........

 

[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................      

     [03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................

     [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn bán hàng

Tên khách hàng

Tên hàng hoá, dịch vụ

Số lượng

Đơn giá

Doanh số bán có thuế TTĐB (không có thuế GTGT)

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (7) x (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

Hàng hoá, dịch vụ thứ 1

 

 

 

Hàng hoá, dịch vụ thứ...

 

 

 

Hàng hoá, dịch vụ thứ n

 

 

 

(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………………….

Chứng chỉ hành nghề số: ……………………..

 

...., ngày............ tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)