PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO KT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

[Cục ĐTNĐVN, S GTVT]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:     /…..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO

KT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: ___ [Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh]

Căn cứ Thông tư số    /2015/TT-BGTVT ngày   tháng   năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

[Ghi Cơ quan báo cáo] báo cáo [Ghi Cơ quan quản lý nhà nước về đường thủy nội địa] kết quả thực hiện các dự án báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước như sau:

1. Quá trình thực hiện:

2. Kết quả thực hiện (bảng tổng hợp kèm theo):

>> Xem thêm:  Công an xử phạt lỗi vi chạy quá tốc độ nhưng không chứng minh lỗi vi phạm có đúng luật ?

3. Đề xuất, kiến nghị (thuận lợi, khó khăn):


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;

Lãnh đạo [Cục ĐTNĐVN, Sở GTVT]
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

 

>> Xem thêm:  Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần phải mang theo giấy tờ gì ?