(TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN) 
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:       /BC-…

…., ngày      tháng      năm 20…

BÁO CÁO

LÔ HÀNG NHẬP KHẨU KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU VỀ QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

 

Kính gửi: ………………………………….

 

Số TT

Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại

Đặc tính kỹthuật

Xuất xứ, Nhà sản xuất

Khối lượng/ số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

● Cửa khẩu nhập:

● Thời gian nhập khẩu:

● Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

- Hợp đồng số:

- Danh mục hàng hóa số:

- Hóa đơn số:

- Vận đơn số:

- Tờ khai hàng nhập khẩu số:

- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O):

- Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS:

● Người nhập khẩu:

● Giấy đăng ký kiểm tra số: ……….ngày ………tháng…….. năm 20 …………

● Căn cứ kiểm tra:

- Tiêu chuẩn công bố áp dụng: …………………………………………………………

- Quy chuẩn kỹ thuật:……………………………………………………………………..

- Quy định khác: ………………………………………………………………………….

Kết quả thử nghiệm/chứng nhận/giám định hàng hóa nhập khẩu số:……… do Tổ chức

Đánh giá sự phù hợp:………………………………………………………………………

cấp ngày : …………./ ………./ ……. tại :…………………………………………………

Kết luận:

a) Lô hàng (Số lượng/tên, nhãn hiệu): không đạt yêu cầu quy định về chất lượng;

b) Lý do không đạt (không phù hợp về chất lượng, ghi nhãn, dấu hợp quy,………).

Đề xuất biện pháp xử lý:  ……………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (Cơ quan kiểm tra cấp trên);
- Lưu: VT, (Viết tắt tên CQKT).

CƠ QUAN KIỂM TRA
(ký tên đóng dấu)