CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng ... năm ...

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ

THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

 

Kính gửi: ...(tên cơ quan thuế)...........

Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số.............................. ngày ......../........./........ giữa ...(tên cơ quan thuế) ........... và ...(tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)...............;

...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)............... tổng hợp báo cáo việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

1. Kết quả thu thuế theo hợp đồng uỷ nhiệm thu:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

 

Loại thuế

được uỷ nhiệm thu

Số tiền thuế phải thu

Số tiền thuế đã thu

Số tiền thuế còn phải thu

Số tiền thuế thu được đã nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN)

Số tiền thuế đã thu chưa nộp vào NSNN

Số tiền

Số chứng từ nộp tiền

Ngày chứng từ nộp tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)-(4)

(6)

(7)

(8)

(9)=(4)-(6)

1

Thuế ...

 

 

 

 

 

 

 

...

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các hộ gia đình, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh còn nợ tiền thuế được đính kèm theo.

2. Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên:

..........................................................................................................................................

3. Số kinh phí uỷ nhiệm thu đề nghị chi trả trên số thuế đã thu được nộp vào Ngân sách Nhà nước:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Loại thuế được uỷ nhiệm thu

Số tiền thuế đã thu được nộp vào NSNN

Tỷ lệ trích thù lao kinh phí uỷ nhiệm thu

Số tiền thù lao được hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3x(4)

1

Thuế...

 

 

 

...

......

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

...(Tên của bên được uỷ nhiệm thu thuế)................... thông báo để cơ quan Thuế biết./.

BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU

(chức danh người đại diện - nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

 

 

>> Xem thêm:  Xác định mức của thuế tháng, thuế môn bài thế nào?

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2020 ?