Mẫu C03-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày…/…/2011 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……, ngày … tháng … năm ……

 

BIÊN BẢN

THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BHXH, BHYT

Quý/năm……..

I. Thành phần gồm có:

- Đại diện BHXH………..: ông (bà)………………….., chức vụ …………………..

- Đại diện BHXH………..: ông (bà)………………….., chức vụ …………………..

Căn cứ báo cáo thu quý/năm ………….của BHXH………………………………….

>> Xem thêm:  Khi nào được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau và trở lại làm việc sau nghỉ ốm ?

Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN các bên thống nhất số liệu như sau:

A. Thực hiện thu BHXH:

Số TT

Chỉ tiêu

Số báo cáo

Số kiểm tra

Chênh lệch

A

B

1

2

3

I

BHXH bắt buộc

 

 

 

1

Số người tham gia

 

 

 

2

Quý lương đóng

 

 

 

3

Tổng số phải thu

 

 

 

3,1

Số phải thu phát sinh

 

 

 

3,2

Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

 

 

 

 

                                         + Giảm

 

 

 

3,3

Số kỳ trước mang sang    + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

3,4

Lãi chậm đóng

 

 

 

4

Số tiền đã thu

 

 

 

 

Trong đó: + Lãi chậm đóng

 

 

 

 

                + Ghi thu 2% BHXH

 

 

 

5

Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

 

                                   - T đó tiền lãi

 

 

 

II

BHXH tự nguyện

 

 

 

1

Số người tham gia

 

 

 

2

Số tiền đóng

 

 

 

B. Thực hiện thu BHYT

Số TT

Chỉ tiêu

Số báo cáo

Số kiểm tra

Chênh lệch

A

B

1

2

3

I

Đơn vị, đối tượng đóng

 

 

 

1

Số người tham gia

 

 

 

2

Quý lương đóng

 

 

 

3

Tổng số phải thu

 

 

 

3,1

Số phải thu phát sinh

 

 

 

3,2

Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

 

 

 

 

                                         + Giảm

 

 

 

3,3

Số kỳ trước mang sang    + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

3,4

Lãi chậm đóng

 

 

 

4

Số tiền đã thu

 

 

 

 

Trong đó: + Lãi chậm đóng

 

 

 

5

Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

 

                                   - T đó tiền lãi

 

 

 

II

NSNN đóng, hỗ trợ; quỹ BHXH, BHTN chuyển

 

 

 

1

NSNN Trung ương

 

 

 

1,1

Số người tham gia

 

 

 

1,2

Số tiền phải thu

 

 

 

2

NSNN địa phương

 

 

 

2,1

Số người tham gia

 

 

 

2,2

Số tiền phải thu

 

 

 

2,3

Số tiền đã thu

 

 

 

2,4

Số chuyển sang kỳ sau      + Thừa

 

 

 

 

                                           + Thiếu

 

 

 

3

Quỹ BHXH, BHTN đóng

 

 

 

3.1

Số người tham gia

 

 

 

3.2

Số tiền phải thu

 

 

 

C. Thực hiện thu BHTN

Số TT

Chỉ tiêu

Số báo cáo

Số kiểm tra

Chênh lệch

A

B

1

2

3

I

Đơn vị, NLĐ đóng

 

 

 

1

Số người tham gia

 

 

 

2

Quý lương đóng

 

 

 

3

Tổng số phải thu

 

 

 

3,1

Số phải thu phát sinh

 

 

 

3,2

Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

 

 

 

 

                                         + Giảm

 

 

 

3,3

Số kỳ trước mang sang    + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

3,4

Lãi chậm đóng

 

 

 

4

Số tiền đã thu

 

 

 

 

Trong đó: + Lãi chậm đóng

 

 

 

5

Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

 

 

 

 

                                         + Thiếu

 

 

 

 

                                   - T đó tiền lãi

 

 

 

II

NSNN hỗ trợ

 

 

 

1

NSNN Trung ương

 

 

 

1,1

Số người tham gia

 

 

 

1,2

Số tiền phải thu

 

 

 

2

NSNN địa phương

 

 

 

2,1

Số người tham gia

 

 

 

2,2

Số tiền phải thu

 

 

 

2,3

Số tiền đã thu

 

 

 

2,4

Số chuyển sang kỳ sau:     + Thừa

 

 

 

 

                                           +  Thiếu

 

 

 

II. Nhận xét kiến nghị:

1. Ý kiến của đoàn kiểm tra:

2. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra:

 

ĐẠI DIỆN BHXH………

ĐẠI DIỆN BHXH…….

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu