MẪU CÔNG VĂN XIN XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ MỚI NHẤT

 

CÔNG TY X

Số:..………/2017/CV-X

“V/v: Đề nghị xác nhận không nợ thuế”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… tháng…….. năm 20...

 

Kính gửi:   Chi cục Thuế…………………………….

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY X

Mã số Thuế: …………………………………………………………………………… 

Trụ sở:………………………………………………………....…………………………

Người đại diện:……………...............................................................................……

Số CMND:………....………Cơ quan cấp:…………….ngày cấp……………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………… 

Hiện tại, Công ty chúng tôi đang chuẩn bị làm thủ tục……......…...., để có cơ sở báo cáo cho……........………… về tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ của Doanh nghiệp, bằng văn bản này Công ty kính đề nghị Quý Cơ quan Chi cục Thuế…………..xác nhận hiện nay Công ty X không còn nợ thuế.

Công ty chúng tôi cam kết sử dụng xác nhận này đúng mục đích và hợp pháp.

Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ.

Xin trân trọng cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA CHI CỤC THUẾ………..

CÔNG TY X