1. Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử dùng để làm gì?

Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là mẫu tờ khai thông báo về việc đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử. Trong mẫu đăng ký phải nêu rõ các thông tin về người nộp thuế, mã số thuế; Đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế về thông tin đại lý thuế, chứng từ, địa chỉ nhạn các thông báo, quyết định.

Mẫu số 01/ĐK-TĐT: Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là mẫu bản thông báo được các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp gửi tới Tổng cục thuế về việc đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử với các nội dung liên quan đến giao dịch như người nộp thuế, mã số thuế cá nhân,…. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

 

2. Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Mẫu số 01/ĐK-TĐT)

Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 19/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/03/2021.

>>Tải ngay: Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Kính gửi: Tổng Cục thuế thành phố Hà Nội

1. Tên người nộp thuế: Trần Thị T

2. Mã số thuế: 125786XXXX

3. Địa chỉ: 41 Bích Câu, phường Cát linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4. Thông tin về đại lý thuế (nếu có)

4a. Tên

4b. Mã số thuế: Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số 123xx ngày 11/1/2023. Căn cứ quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Đăng ký sử dụng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế cụ thể như sau:

<Trường hợp người nộp thuế sử dụng chứng thư số thì ghi:>

1. Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử:

2. Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử:

STT Số tài khoản Tên ngân hàng Ngân hàng Số sê-ri chứng thư số Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số
1 11122222xxx a BIDV 12587 Công ty X

3. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:xx

3.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế: abc@gmail,com

3.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế:

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng
1 abc@gmail.com Nguyễn Văn A (đăng ký thuế)
2 thutran@gmail.com Trần Văn A (khai thuế)
3 tranthit123@gmail.com Trần Thị T (nộp thuế)
4 thutran@gmail,com Trần Thùy T (Hoàn thuế)
5 nhu@gmail.com Nguyễn Thúy Nhu (Miễn, giảm thuế)

4. Thông tin đăng ký số điện thoại: 0213xxxxxx

(Trường hợp người nộp thuế sử dụng mã xác thực OTP/xác thực bằng sinh trắc học thì ghi:)

 1. Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử:

1.1. Địa chỉ thư điện tử nhận tất cả các quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế:

1.2. Địa chỉ thư điện tử khác nhận quyết định, thông báo, văn bản khác của cơ quan thuế theo từng thủ tục hành chính thuế: abc@gmail.com

STT Địa chỉ thư điện tử Họ tên người sử dụng Thủ tục hành chính thuế điện tử đăng ký sử dụng
1 abc@gmail.com Trần Văn T (đăng ký thuế)
2 thutran@gmail.com Trần Thị Thu (khai thuế)
3 nguyenvana@gmail.com Nguyễn Văn A (nộp thuế)
4 tranvanx@email.com Trần Văn X (hoàn thuế)
5 tranthuyt@gmail.com Trần Thuy Thảo (miễn, giảm thuế)

2. Thông tin đăng ký số điện thoại di động: 0985xxxxxxx

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác của các thông tin đăng ký nêu trên và cam kết tiếp nhận và phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với cơ quan thuế; chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan thuế đã gửi đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký nêu trên và tài khoản giao dịch điện tử của người nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã được cơ quan thuế cấp theo quy định của pháp luật và các hướng dẫn của cơ quan thuế./.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Nhân viên đại lý thuế

Thảo

Nguyễn Thu Thảo

Người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế

T

Trần Thị T

 

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

- Quốc hiệu và tiêu ngữ

- Thông tin người nộp thuế

- Mã số thuế

- Địa chỉ

- Thông tin đại lý thuế

- Thông tin đăng ký chứng thư số sử dụng giao dịch thuế điện tử

- Thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng thực hiện thủ tục nộp thuế điện tử

- Thông tin đăng ký địa chỉ thư điện tử: địa chỉ nhận tất cả các quyết định, thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch và địa chỉ nhận thông báo, quyết định liên quan thủ tục hành chính

- Thông tin đăng ký số điện thoại di động

 

4. Một số quy định liên quan đến giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử

Thông tư 19/2021/TT-BTC có quy định về phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể lựa chọn một trong các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử:

- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đã được kết nối với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN được Tổng cục Thuế chấp nhận kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử.

Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ thuế điện tử, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước điện tử dựa theo một trong các phương thức sau:

- Lập hồ sơ thuế điện tử, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước điện tử trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

- Riêng hồ sơ khai thuế, người nộp thuế được lựa chọn thêm phương thức lập hồ sơ khai thuế bằng phần mềm, công cụ hỗ trợ kê khai do cơ quan thuế cung cấp hoặc của người nộp thuế đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế; sau đó truy cập vào cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn, ký điện tử và gửi hồ sơ khai thuế điện tử đến cơ quan thuế.

– Riêng nộp thuế điện tử thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người nộp thuế truy cập vào cổng trao đổi thông tin của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và thực hiện lập chứng từ nộp ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện chuyển thông tin nộp thuế điện tử của người nộp thuế đến cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết: Mẫu giấy ủy quyền làm việc với cơ quan thuế mới nhất năm 2023

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: "Mẫu đăng ký giao dịch với cơ quan thuê bằng phương thức điện tử". Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.