MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

 QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
---------------

 

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……)

Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải……) xem xét, chấp thuận cho (s lượng) giáo viên được tham dự tập huấn để cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo danh sách dưới đây:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN Đ NGHỊ ĐƯỢC TẬP HUẤN, 
CP GIẤY CHNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THC HÀNH LÁI XE

S
TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân

Hình thức tuyển dng

Trình độ

Giấy phép lái xe

Ghi chú

Biên chế

Hp đồng (thi hạn)

Vănhóa

Chuyên môn

 phạm

Hạng

Ngày trúng tuyển

Thâm niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)