TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

Tỉnh (Thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN GỬI BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………………..

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày.........tháng......... năm.... tại............................................................

Giấy đăng ký hoạt động số:....................................................................................................

>> Xem thêm:  Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van

Do Sở Tư pháp .............. cấp ngày.........tháng......... năm.... tại..............................................

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):…………………………………

Chúng tôi trân trọng gửi Bộ Tư pháp danh sách trọng tài viên (mẫu danh sách trọng tài viên gửi kèm) để Bộ Tư pháp công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ.

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung danh sách nêu trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp……………(để b/c);
- Lưu ………..

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

>> Xem thêm:  Thông báo danh sách luật sư đủ điều kiện dự thi