Mẫu B33        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………(1), ngày……tháng……năm……

 

ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ.

Người đại diện:

Họ và tên: ………………………….………………Năm sinh……………

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………....

Giấy CMND số:…………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp:………..…….

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ……………………………………….……..

Tên tổ chức tôn giáo: …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế:…..………………………………………………………..

Địa chỉ: ….………………………………………………………………………..

 

 Đề nghị về việc tham gia khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài với nội dung sau:

Họ và tên: ………………………………….………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có)…………………………………………………..

Số giấy CMND:……………...Ngày cấp:……………….Nơi cấp:……………....

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): …………………………………………………….

Mục đích đào tạo:…………………………………………………………………

Chương trình đào tạo:…………………………………………………………….

Thời gian đào tạo: ………………………………………………………………..

Nơi đào tạo: ………….…………………………………………………………..

Kèm theo đề nghị gồm: văn bản chấp thuận đào tạo của tổ chức, cá nhân tôn giáo nước ngoài; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo quản lý trực tiếp.

 

 

 

 

 

                            TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.