Mẫu số 08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

....., ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)

 

(Tên tổ chức, cá nhân)...................................................................................

Trụ sở tại:......................................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax…………………………...............

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng thư số và Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

Đề nghị được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng... năm....của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh..) cho phép khai thác (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh.........................................

Thời gian đề nghị được tiếp tục khai thác:......... năm.

Diện tích đề nghị tiếp tục khai thác: .... ha. Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng còn lại:...... (tấn, m3,...).

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)

Lý do xin gia hạn...........................................................................................

.......................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                               Tổ chức, cá nhân làm đơn

                                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

>> Xem thêm:  Tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu chịu thuế GTGT bao nhiêu ?

 

 

 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện (Mẫu số 15)