>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại (24/7) gọi:  - 1900.6162

TÊN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC
(ENTERPRISE, ORGANIZATION)

Số (No):          /
V/v đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
Suggestion for extension of work permit

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam
Independence- Freedom- Happiness
----------------

……, ngày … tháng … năm …….
……, date … month … year ……..

Kính gửi: …………………………………………..
To:........................................................................

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức:.....................................................................................
Enterprise, organization:

2. Địa chỉ: .................................................................................................................
Address:

3. Điện thoại: ............................................................................................................
Telephone number (Tel):

4. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ......................................................................
Permission for business (No):

5. Cơ quan cấp: ………………………………………….. Ngày cấp:................................
Place of issue                                                                 Date of issue

6. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): .............................................................................
Fields of business:

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:........................................................................
Suggestion for issuance of work permit for

Ông (bà): ………………………………………....…….Quốc tịch: ..................................
Mr. (Ms.)                                                                Nationality:

Vị trí công việc: .........................................................................................................
Job assignment:

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):   

....................................................................................................................................
The forms to be disciplined in the period of time at enterprise, organizations (if any)

Giấy phép lao động số:………………........…… Cấp ngày:...............................................
Work permit No                                          dated

Cơ quan cấp:................................................................................................................
Issued by

Thời hạn gia hạn từ ngày    /    /    đến ngày     /     /
Extension period of work from ………………. To………………….

Doanh nghiệp, tổ chức:................................................................................................
Enterprise, organization

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế:..............................................................
trained Vietnamese employee for subsitution

- Họ và tên: …………………………...........…………Giới tính:.......................................
Full name                                                              Sex

- Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
Date of birth (DD-MM-YY)

- Lĩnh vực đào tạo:.......................................................................................................
Training field

- Thời gian đào tạo:......................................................................................................
Training period

- Kinh phí đào tạo:.......................................................................................................
Training expenditure

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế:.........................................
Reasons are still unable to train Vietnamese employees for substitution

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Đại diện người sử dụng lao động
On behalf of employer
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Signature and stamp)

---------------------------------------------------