1. Quy định chung về tạm hoãn hợp đồng lao động

Vấn đề tạm hoãn hợp đồng lao động trở thành một nội dung pháp luật từ năm 1987, khi nước ta bắt đầu chuyển đổi nền kinh tế sang định hướng thị trường, để đảm bảo quyền tự do cho các bên chủ thể. Hiện nay, hợp đồng lao động được tạm hoãn trong các trường hợp: người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định; bị tạm giữ, tạm giam và các trường hợp khác do các bên thoả thuận.

Theo cách hiểu thông thường, tạm hoãn hợp đồng lao động là việc tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động trong một thời gian nhất định vì các lý do theo pháp luật quy định hoặc thỏa thuận giữa hai bên.

Khi hết thời hạn tạm hoãn, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Nếu người lao động không đến đơn vị thì hợp đồng lao động có thể chấm dứt theo quy định chung. Riêng trường hợp tạm hoãn vì người lao động bị tạm giam, tạm giữ thì việc nhận lại người lao động phụ thuộc vào lỗi của người lao động và tính liên quan đến công việc trong quan hệ lao động. Nếu việc tạm giam liên quan đến quan hệ lao động và người lao động không có lỗi thì người sử dụng nhận họ trở lại làm việc cũ.

 

2. Phân tích quy định tạm hoãn hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hợp đồng lao động có thể bị tạm hoãn. Việc tạm hoãn này nhằm mục đích giúp các bên giải quyết một số khó khăn hoặc lí do cá nhân trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tạm hoãn hợp đồng lao động được hiểu là trường hợp quan hệ lao động tuy chưa chấm dứt nhưng các bên lại ngừng thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Căn cứ để các bên tạm hoạn hợp đồng có thể chia ra làm 2 loại: tạm hoãn hợp đồng theo quy định của pháp luật và tạm hoãn hợp đồng lao động do thoả thuận. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động được tạm hoãn trong các trường hợp: NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự; NLĐ bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự; NLĐ phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi, NLĐ được bổ nhiệm làm quản lí doanh nghiệp của công ti trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NLĐ được uỷ quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp,

NLĐ được uỷ quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; các trường hợp khác do hai bên thoả thuận. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, NLĐ không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động trừ trường họp hai bên đã thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, NLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu họp đồng lao động còn thời hạn, trừ trừng họp hai bên có thoả thuận khác. Trường hợp hết thời hạn theo quy định mà NLĐ không đến làm việc thi NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo Điều 36 Bộ luật lao động năm 2019.

 

3. Các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động

Theo Điều 30 Luật Lao động 2019 có quy định về các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;
c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;
d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này;
đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
g) Người lao động được ủy quyền

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong 1 tháng. Việc người lao động có thể được tạm hoãn thực hiện hợp đồng hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận hai bên.

Theo Điều 30, Bộ luật Lao động năm 2019, các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 của Bộ luật này..

Bên cạnh đó, trường hợp người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; Hoặc trường hợp khác do hai bên thỏa thuận cũng là sẽ được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Theo Điều 31 quy định về nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Lao động nữ mang thai là một trong những trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Theo Điều 138, Bộ luật Lao động năm 2019, lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải thông báo cho người sử dụng lao động kèm theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Với trường hợp do hai bên thoả thuận, Luật và các văn bản hướng dẫn không có quy định rõ ràng nhưng có thể hiểu rằng các trường hợp tạm hoãn này chỉ cần hai bên thỏa thuận và có sự nhất trí về việc tạm hoãn, lí do tạm hoãn có thể là lí do bất kì như đi du lịch, do khó khăn…mà người lao động chấp nhận lí do đó.

>> Xem thêm: 10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

 

4. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động và mẫu thỏa thuận tạm hoãn thựchiện Hợp đồng lao động quý khách hàng tham khảo:

 

4.1 Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin tạm hoãn hợp đồng lao động

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty ……………............................

Tên tôi là: .................................................................................. 

Sinh ngày: ................................................................................ 

Địa chỉ thường trú: ................................................................... 

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................... 

Số CMTND/ CCCD: ……….cấp ngày............ tại ...................... 

Số điện thoại: ............................................................................ 

Lý do xin tạm hoãn:

Vào Ngày ….tháng …năm …, Công ty … đã ký kết Hợp đồng số ... với tôi, không xác định thời hạn/có thời hạn… tháng vào vị trí …

Nhưng hiện nay, vì....................................................................... 

.....................................................................................................

.................................................................................................... 

................................................................................................... 

.................................................................................................... 

Do đó tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng số………. từ ngày …. tháng …năm ….đến ngày…tháng… năm .... Do đó tôi viêt đơn này kính đề nghị công ty …….cho phép tôi được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động số …kể từ ngày … tháng …năm …

Các điều khoản cụ thể liên quan đến việc tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động sẽ được quy định rõ trong thỏa thuận tạm hoãn Hợp đồng lao động hoặc một văn bản khác do hai bên chấp nhận thuận thông qua.

Kính mong ban lãnh đạo công ty xem xét và chấp thuận yêu cầu của tôi.

Trân trọng cảm ơn!

……, ngày …tháng … năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

4.2 Mẫu văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động

>> Tải ngay: Mẫu văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động

 


Tên công ty: ...........................

Số: .............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày ...... tháng ...... năm ...........

 

THỎA THUẬN TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

- Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019

- Căn cứ Nghị định số ...../NĐ-CP/20... ngày ... tháng ... năm 20.... của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động, Thông tư ..../20.../ TT – BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định ..../20..../NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động do bộ trường Bộ Lao động – thương binh xã hội ban hành

- Căn cứ hợp đồng lao động giữa ........... (tên đơn vị) và ông (bà) ........... ký ngày ..............;

- Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày ........... của ông (bà) ................. (chức danh, phòng ban đang công tác).

 

THỎA THUẬN:

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa ............... (tên đơn vị) và ông (bà)............. ký ngày ............... kể từ ngày ............ đến hết ngày ......................ông (bà) ................. có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ................... (nơi người lao động đang công tác).

 

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ................ không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ ............ (tên đơn vị) ............(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà).................. đến hết ngày ............... (1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

 

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)............... phải có mặt tại ................ (tên công ty). Trong trường hợp quá 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại ............(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động theo quy định điều 38 Bộ Luật lao động 2019.

 

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, .......... (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)............... phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của ............. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ............... không đồng ý với sự phân công của ............. (tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)