>> Tải mẫu đơn xin nghỉ việc không lương

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___***___

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng Trường ………………………………………..;

- Trưởng phòng ……………………………………………………;

- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm)...................................................................... .

 

Tôi tên: ..............................................................................................................................................            

Chức vụ:............................................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường................................................................................

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh).........................................

Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

đến ngày……..tháng…...năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc: ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................       

Công việc đã được bàn giao cho: ..................................................................trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

 

                                TP.HCM, ngày      tháng      năm 20…

Ý kiến của Trưởng Phòng, Ban, Khoa,TTâm                                          Người làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

.............................................................................

nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do: .................................................................

.............................................................................

                Thủ trưởng đơn vị

               (Ký và ghi rõ họ tên)

           

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB                                        Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

-------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: