1. Mẫu đơn xin nhận con nuôi trong nước ?

Mẫu đơn xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.02) - Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin nhận con nuôi để Quý khách tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Kính gửi:[1] .........................................................

..........................................................................

Chúng tôi/tôi là:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Nơi thường trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: …………………….................................. Giới tính: ……..

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

Nơi sinh: ...........................................................................................

Dân tộc: ........................................................ Quốc tịch: ...................

Nơi thường trú: ………………...............................……………………

………...………………..............................….............…………………

Tình trạng sức khỏe: ………………...........................……………........

………...………………………..........................................………………

Họ và tên cha: ......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................

Dân tộc:...................................... Quốc tịch: ......................................

Nơi thường trú: ..................................................................................

............................................................................................................

Họ và tên mẹ: ......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................

Dân tộc: .......... Quốc tịch: ........ Nơi thường trú: .................................

............................................................................................................

Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em[2]:

............................................................................................................

..............................................................................................................

............................................................................................................

Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi:

.........................................................................................................

........................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi: ..............................................................

………………………………………..........................................………

………...………………………………………………………............. .

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho...... [3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề nghị[4] .................................. xem xét, giải quyết.

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.

[3] Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5.Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Phiếu đăng ký nhận con nuôi

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu phiếu đăng ký xin nhận con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.05) được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về Phiếu đăng ký nhận con nuôi

Mẫu TP/CN-2011/CN.05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CON NUÔI

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố: ......................

Chúng tôi/ tôi là:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nghề nghiệp

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi thường trú

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Có nguyện vọng nhận(1) ................... trẻ em làm con nuôi. Các đặc điểm về trẻ em mong muốn nhận làm con nuôi:

Độ tuổi: ............................................................ Giới tính:.........

Tình trạng sức khoẻ: ..................................................................

...................................................................................................

Những đặc điểm khác, (nếu có): ..............................................

...................................................................................................

...................................................................................................

..................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi: .....................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

.....................................................................................................

Chúng tôi/tôi cam kết có đủ các điều kiện để nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật. Nếu được giới thiệu trẻ em, chúng tôi/tôi sẽ làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để nhận trẻ em được giới thiệu làm con nuôi.

Đề nghị Sở Tư pháp ................... xem xét, giải quyết.

.................., ngày .................tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ số lượng trẻ em muốn nhận làm con nuôi.

>> Xem thêm:  Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con phát sinh dựa trên sự kiện nuôi con nuôi ?

3. Mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi

Công ty luật Minh Khuê hướng dẫn sử dụng mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/SĐK) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI

(Mẫu TP/CN-2011/SĐK)

Tên cơ quan đăng ký nuôi con nuôi phải được ghi rõ tại trang bìa của sổ:

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì phải ghi đầy đủ tên 3 cấp hành chính (xã/phường/thị trấn, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp, thì ghi Sở Tư pháp và tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì ghi tên của Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (ví dụ, Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại CH Pháp).

1. Sổ phải được viết liên tục theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống; phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối của Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và các giấy tờ khác về nuôi con nuôi; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cán bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xoá, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xoá. Sau khi sửa chữa, phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa; phần "Ghi chú" của Sổ phải ghi rõ nội dung đã sửa, họ, tên, chữ ký của người sửa, ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục, bắt đầu từ thời điểm mở sổ đầu năm với số 01 cho đến hết năm. Nếu Sổ được sử dụng tiếp cho năm sau, thì số thứ tự của năm sau cũng phải bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số vụ việc nuôi con nuôi đã đăng ký trong năm, thống kê đầy đủ các trường hợp có sửa chữa do ghi chép sai sót.

5. Số ghi trong biểu mẫu nuôi con nuôi phải tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

+ Họ, chữ đệm, tên của cha mẹ nuôi và con nuôi phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

+ Mục "Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi" của bên giao con nuôi phải ghi rõ là cha mẹ đẻ, ông/bà nội/ngoại hoặc cô/cậu/dì/chú/bác ruột. Trường hợp là trẻ em tại cơ sở nuôi dưỡng, thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng;

+ Mục "Giấy chứng nhận/Quyết định..." được ghi theo số Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (đối với việc nuôi con nuôi trong nước) hoặc số Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và ngày, tháng, năm của các giấy tờ đó. Đồng thời, tuỳ từng trường hợp cụ thể sau đây, mục "Giấy chứng nhận/Quyết định..." phải được ghi như sau:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

+ Đối với trường hợp đăng ký lại việc nuôi con nuôi, thì ghi số Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (đối với đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước) hoặc số Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đối với đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài) và ngày, tháng, năm đăng ký lại;

+ Đối với trường hợp ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì ghi số Quyết định/bản án/văn bản cho nhận con nuôi của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và ngày, tháng, năm ban hành quyết định đó.

  • Sau mục "Họ tên, chức vụ người ký Giấy chứng nhận/Quyết định" được ghi như sau:

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì phải ghi đủ 3 cấp hành chính (xã/phường/thị trấn, huyện/quận, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) - Ví dụ: họ tên, chức vụ của người ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước là Nguyễn Văn A, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Trần Thị B, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội);

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì sau họ tên của người ký Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, phải ghi rõ tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Ví dụ: họ tên, chức vụ của người ký Quyết định là Nguyễn Văn C, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì sau họ tên, chức vụ của người ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi, phải ghi rõ tên của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đó. Ví dụ: họ tên, chức vụ người ký là Nguyễn Thị D, Tham tán Đại sứ, Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Berlin, CHLB Đức.

+ Trường hợp ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì phải ghi rõ họ tên, chức vụ (nếu có) của người ký quyết định và tên cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đó. Ví dụ, họ tên, chức vụ và tên cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đã đăng ký việc nuôi con nuôi là Irina Petropna, Chánh án Tòa án quận Cam, Paris, CH Pháp.

  • Cột "Ghi chú" được ghi đối với những việc sau:

+ Ghi chú việc điều chỉnh những nội dung đã đăng ký; bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi v.v...

+ Ghi chú về loại việc nuôi con nuôi được thực hiện như: đăng ký lại việc nuôi con nuôi; đăng ký nuôi con nuôi thực tế; ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

+ Trường hợp cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có văn bản thoả thuận về việc cha mẹ đẻ giữ lại các quyền, nghĩa vụ đối với trẻ em sau khi cho làm con nuôi theo quy định tại khoản 4 Điều 24 của Luật Nuôi con nuôi, thì phải ghi "Cha mẹ đẻ giữ lại các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo khoản 4 Điều 24 của Luật Nuôi con nuôi" và liệt kê rõ các loại quyền, nghĩa vụ mà cha mẹ đẻ đã thỏa thuận giữ lại (ví dụ, quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đại diện theo pháp luật, quản lý, định đoạt tài sản riêng của con).

  1. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang đã viết và tổng số các vụ việc nuôi con nuôi đã đăng ký, đại diện có thẩm quyền của cơ quan đăng ký nuôi con nuôi ký và đóng dấu xác nhận.
  2. Việc ghi chép, đăng ký nuôi con nuôi trong nước được thực hiện đồng thời vào hai (02) quyển Sổ như nhau: 01 quyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, 01 quyển chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thì 01 quyển lưu tại Cơ quan đại diện, 01 quyển chuyển về lưu tại Bộ Ngoại giao.

Trường hợp đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì chỉ thực hiện ghi chép vào 01 quyển và lưu tại Sở Tư pháp./.

Trang số 01 Số: ..............................

Phần ghi về con nuôi:

Ghi chú

Họ và tên: ....................................................................................

.....................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................... .Giới tính:...................

Nơi sinh: .........................................................................

Dân tộc: .................................................... Quốc tịch: ................

Nơi thường trú: ............................................................................

......................................................................................................

Phần ghi về cha, mẹ nuôi:

ÔNG

Họ và tên

.........................................

........................

Ngày, tháng, năm sinh

......................................

...............................

Dân tộc

.......................................................

........................

Quốc tịch

.......................................................

..........................................

Nơi thường trú

......................................................

............................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

......................................................

..........................................

Phần ghi về bên giao con nuôi:

ÔNG

Họ và tên

.......................................................

...............................................

Ngày, tháng, năm sinh

.......................................

..............................................

Dân tộc/Quốc tịch

.......................................

..............................................

Nơi thường trú

.................................................

............................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

.......................................

..............................................

Quan hệ của bên giao với trẻ được nhận làm con nuôi:.....................................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng: .................................................................

......................................................................................................

Họ tên, chức vụ của đại diện cơ sở nuôi dưỡng: .........................

.....................................................................................................

Giấy chứng nhận/Quyết định số:............ngày..........tháng..........năm........

của ..........................................................................................

Họ tên, chức vụ người ký Giấy chứng nhận/Quyết định:...............

..........................................................................................................

Ngày đăng ký: ...............................................................................

Nơi đăng ký: ..............................................................................

Chữ ký của người giao con nuôi Chữ ký của người nhận con nuôi

Người thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

................................................

>> Xem thêm:  Cách yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi hợp pháp ?

4. Mẫu đơn xin trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu đơn xin trẻ em làm con nuôi để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used on nominal request)

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

Nơi sinh/Place of birth

Quốc tịch/Nationality

Nghề nghiệp/Occupation

Nơi thường trú

Permanent residence

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

Nơi cấp/Place of issue

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with adoptee

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

Họ và tên/Full name:…………………................................................ Giới tính/Sex: ………………

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ....................................................................................................

Nơi sinh/Place of birth: .........................................................................................................................

Dân tộc/Ethnic group: ....................................... Quốc tịch/Nationality: ..............................................

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ........................................................................................................

Hiện đang sống tại/ The child is living at:

- Cơ sở nuôi dưỡng/Institution[1]: .................................................................................................

..................................................................................................................................................................

- Gia đình/Family:

Ông/Mr.

/Mrs.

Họ và tên/Full name

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

Nơi sinh/Place of birth

Dân tộc/Ethnic group

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

National ID/Passport N0

Nơi cấp/Place of issue

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with adoptee

Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: ....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

………...…………………………………………………………………............................................................

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child (with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

.................., ngày........................ tháng .............. năm...........

Done at.............................., on.......................................................................

ÔNG /Mr. BÀ/Mrs.

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature and full name) (Signature and full name)

[1] Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/Full name and address of Institution .

>> Xem thêm:  Thủ tục cho, nhận nuôi con nuôi trong nước năm 2021 ? Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị là gì ?

5. Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (mẫu TP/CN-2011/CN.04) để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

>> Tham khảo: Điều kiện nhận nuôi con nuôi

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

--------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***-------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

Kính gửi:[1] ..............................................................................

........................................................................................

Chúng tôi /tôi là:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi th­ường trú:

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Đã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: ............................................ Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................

Nơi sinh: ......................................................................................

Dân tộc: ......................... Quốc tịch: ...........................................

Nơi thường trú: ...........................................................................

.....................................................................................................

Phần khai về bên giao con nuôi trước đây[2]:

Ông

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi th­ường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Nơi cấp

Ngày, tháng, năm cấp

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi [3]:................................

Tên cơ sở nuôi dưỡng: ......................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:...............................

...........................................................................................................

Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại: ...................................

............................ngày ............. tháng.............. năm.............

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị........................................................................ . đăng ký.

.................................., ngày ............tháng............năm............

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Xác nhận của Người làm chứng thứ nhất4

Tôi tên là.........................................................sinh năm .........

Số CMND...................................., cư trú tại..........................

..............................................................................................

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên là

đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm

chứng của mình.

................., ngày..........tháng......... năm...........

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Người làm chứng thứ hai

Tôi tên là.........................................................sinh năm ...............

Số CMND...................................., cư trú tại................................

......................................................................................................

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về việc làm chứng của mình.

................., ngày..........tháng......... năm...........

(Ký, ghi rõ họ tên)

[1] Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi. Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, thì gửi Sở Tư pháp, nơi có thẩm quyền đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

[2] Nếu có được các thông tin này.

3 Ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ sở nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng,
chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

4.Không cần có xác nhận của người làm chứng nếu đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã/STP nơi đã đăng ký việc NCN trước đây.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi ? Quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định về độ tuổi người được nhận làm con nuôi?

Trả lời:

Điều 8 Luật nuôi con nuôi 2010 quy định:

Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

Câu hỏi: Điều kiện đối với người nhận con nuôi?

Trả lời:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 19/2011/NĐ-CP quy định:

Điều 2. Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi

Thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Luật Nuôi con nuôi và quy định cụ thể sau đây:

1. Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi hoặc có sự thỏa thuận giữa người nhận con nuôi với cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của trẻ em được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã thường trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Đối với việc nuôi con nuôi nước ngoài, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nơi thường trú của người được nhận làm con nuôi quyết định cho người đó làm con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng trẻ em quyết định cho trẻ em đó làm con nuôi.

Sở Tư pháp thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đối với việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau tạm trú ở nước ngoài, thì Cơ quan đại diện nơi tạm trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp cả hai bên tạm trú ở nước không có Cơ quan đại diện, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất đối với họ.

Câu hỏi: Thủ tục thay đổi họ của con nuôi sang họ của bố mẹ nuôi?

Trả lời:

Điều kiện được thay đổi họ
 

Điều 27 Bộ luật Dân sự ghi nhận 08 trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, gồm:

......b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi...

Thủ tục thay đổi họ cho con nuôi được tiến hành như sau:

- Hồ sơ:

+ Tờ khai (theo mẫu quy định);

+ Bản chính Giấy khai sinh của con nuôi;

+ Giấy chứng nhận nuôi con nuôi để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch;

- Thẩm quyền giải quyết:

+ Nếu con nuôi dưới 14 tuổi thì việc thay đổi họ, tên được thực hiện tại UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây.

+ Nếu con của bạn từ đủ 14 tuổi trở lên thì việc thay đổi họ, tên được thực hiện tại UBND cấp huyện.

– Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.