Sau khi nhận được bản án của Tòa án nhân dân, đương sự phải có đơn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định Thi hành án. Chính vì vậy cần phải có một mẫu đơn thống nhất.  

Mẫu đơn đề nghị Thi hành án dân sự mới nhất theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

                Kính gửi:  Cục/Chi cụcThi hành án dân sự................................................. 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án:...........................địa chỉ: .................................. 

Họ và tên người được thi hành án ...............................địa chỉ:.................................... 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn yêu cầu thi hành án gửi Cục (chi cục) thi hành án dân sự

Họ và tên người phải thi hành án .................................địa chỉ:.................................... 

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Phải làm gì khi đã có bản án sơ thẩm nhưng bị đơn vẫn không trả nợ ?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của .............................. 

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ............................................................................................... 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.....................Ngày.......tháng......năm 20........

>> Xem thêm:  Tư vấn việc giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho bên thi hành án?

Người yêu cầu thi hành án

                                             (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)